Avgifter och priser

Hur mycket du betalar i VA-avgift beror på vilken typ av fastighet du bor i, hur mycket vatten du använder och vilken service eller kapacitet du har tillgång till.

Du kan också ha särskilda avdrag för om du till exempel själv tar hand om ditt avlopps- eller dagvatten. VA-avgiften består av en fast och en rörlig del.

Fast avgift

Den fasta avgiften är det du betalar för den nytta fastigheten har av VA-anslutningen och den service du har tillgång till. Den täcker kostnaderna för bland annat administration, underhåll av ledningsnäten samt för att ta hand om och rena dagvatten.

Rörlig avgift

Den rörliga avgiften mäts i kubikmeter levererat dricksvatten och är direkt kopplad till hur mycket vatten du använder. Därför är det viktigt att läsa av och rapportera vattenmätarställningen så att avgiften baseras på rätt mängd vatten. Den rörliga avgiften täcker kostnaderna för produktion av dricksvatten och rening av avloppsvatten.

Hjälpte denna information dig? Nej