Lagar, regler och riktlinjer

Tekniska verken har i uppdrag av Linköpings kommun att ansvara för att leverera dricksvatten, ta hand om avloppsvatten och leda bort dagvatten (regnvatten) inom tätorterna i kommunen, och är huvudman för den allmänna va-anläggningen i Linköpings kommun.

Avgifter för tjänster kring vatten, avlopp och dagvatten betalas till Tekniska verken. Avgifterna ska täcka nödvändiga kostnader för Linköpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Det är ägaren av en fastighet inom anläggningens verksamhetsområde, eller den som enligt Lagen om allmänna vattentjänster jämställs med ägare, som ska betala avgifter enligt denna taxa. För mark på allmän plats är det den som ansvarar för att marken ställs i ordning och underhålls, som betalar avgifterna.

Det finns tjänster som inte regleras i taxan men som huvudmannen har rätt att debitera fastighetsägaren för. För dessa träffas en överenskommelse mellan fastighetsägaren och Tekniska verken om ersättningens storlek. Dessa tjänster utförs till självkostnadspris. Mål som rör tvist mellan fastighetsägare inom verksamhetsområdet och Tekniska verken om tillämpning och tolkning av denna taxa, prövas av Mark- och Miljödomstolen enligt Vattentjänstlagen (§ 53, Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412).

Taxan för vatten och avlopp är uppdelad i bruknings- och anläggningsavgifter. Därtill kommer övriga avgifter för specifika tjänster. Brukningsavgifterna är periodiska och tas ut för vattenförsörjning (V), spillvattenavledning (S) samt avledning av dag- och/eller dräneringsvatten från fastighet (Df) och gator och allmän platsmark (Dg).

Anläggningsavgiften är en engångsavgift. Den tas ut i enlighet med Vattentjänstlagen, § 24 och § 26. 

Övriga villkor och förutsättningar vad gäller anslutning och brukande av den allmänna VA-anläggningen regleras i Vattentjänstlagen samt i ”Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna VA-anläggningen i Linköpings kommun (ABVA)”.

Taxeföreskrifterna revideras med ett tillägg som gäller från och med den 1 juli 2019. Tillägget gäller avgift för när vi inte kunnat få tillträde till mätarplatsen. De tidigare föreskrifterna gäller till och med den 30 juni 2019.

Hjälpte denna information dig? Nej