Vad är ett samråd?

Enkelt förklarat är ett samråd en dialog mellan olika parter för att informera och samla in viktig kunskap. Samråd krävs i flera olika sammanhang, till exempel när en verksamhet behöver tillstånd enligt miljöbalken eller om en kommun ska upprätta en ny översiktsplan eller detaljplan. För oss kan det till exempel handla om när vi vill etablera en ny vindkraftspark. När man samråder gör man det med flera olika parter, det kan vara länsstyrelsen, kommunen, allmänheten, föreningar eller närboende.

Vindkraftverk står på landsbygden med åkrar och gårdar i bakgrunden

Varför hålls ett samråd? 

Vi måste enligt miljöbalken hålla samråd inom flera av våra verksamheter, till exempel när vi planerar en verksamhet som kräver tillstånd eller som kan komma att avsevärt ändra naturmiljön. 

Ett samråd ger bland annat närboende, kommuner och andra intressenter möjlighet att tidigt komma med upplysningar och synpunkter, samtidigt som vi kan informera om vårt projekt. För oss är det viktigt att alla som kan beröras av det aktuella projektet får möjlighet att dela sina åsikter, tankar och funderingar. Samråd ger oss en möjlighet att få in kunskaper som har betydelse i den fortsatta planeringen av verksamheten. 

En medarbetare går bredvid solcellsparken vid Gärstad.

Hur går ett samråd till?

Ett samråd kan se ut på flera sätt, bland annat beroende på vad det är för verksamhet som samrådet handlar om, hur stor miljöpåverkan är och hur många som påverkas.

Nedan visar vi exempel hur ett samråd kan gå till vid ett vindkrafts – eller solparksprojekt.

  • Inför samrådet skriver vi ett samrådsunderlag som lämnas till berörda parter i god tid inför samrådet. Innehållet i underlaget är lagstyrt och innehåller bland annat uppgifter om den planerade verksamhetens lokalisering, omfattning och utformning. Dessutom ska det klarläggas vilka betydande miljöeffekter verksamheten kan komma att ge upphov till.
  • Vi samråder med flera berörda parter. Samråd med parterna sker på olika sätt, till exempel som möten, med en utställning eller annonsering. De olika parter vi samråder med är
    • Kommun och Länsstyrelse
    • Myndigheter och berörda företag
    • Allmänheten, särskilt berörda, organisationer och föreningar.
  • Berörda parter har möjlighet att lämna in yttrande av den planerade verksamheten. 
  • Vi skriver en samrådsredogörelse. Efter att vi har haft samråd med alla berörda parter samlar vi in all information och alla yttranden som vi har fått in. Detta sammanställer vi i en samrådsredogörelse.

Den information som vi har fått in i samrådet används för att ta fram projektets miljökonsekvensbeskrivning. Det är en del som vi skickar med i vår ansökan till myndigheterna. Även samrådsredogörelsen ingår som en del av ansökan, så att myndigheterna får ta del av alla synpunkter som kommit in. 

Våra sol- och vindkraftsprojekt