Dränering av fastighet eller omläggning

Om du ska dränera om din fastighet eller lägga om ledningar i din tomtmark rekommenderar vi att du samtidigt ser över hur dräneringen, avrinningen från tak samt eventuella golvbrunnar utomhus (så kallade spygatter) är anslutna till det kommunala ledningsnätet. Om det finns en dagvattenledning utbyggd i gatan är det inte tillåtet att koppla dina ledningar för dagvatten till spillvattenledningarna (avloppet). Om din fastighet saknar en servisledning för anslutning till allmän dagvattenledning så kan vi på din begäran anlägga en anslutning som normalt når fram till en halvmeter utanför din tomtgräns. Det begär du genom att fylla i en Anmälan om anslutning.

Du som tidigare har haft dispens att koppla din dagvattenledning från dränering/spygatter till spillvattenledningen på grund av att dagvattenledningen ligger högre än dräneringsledningarna och därför inte kan få självfall, får nu istället pumpa vattnet till dagvattenledningen.

Genom att inte blanda rent dagvatten med avloppsvatten minskar mängden avloppsvatten som ska transporteras till och renas vid avloppsreningsverket. Det gör att vi sparar på både energi och kemikalier.

Fastighetsägare som inte följer Tekniska verkens krav på omkoppling, kommer inte att kunna ställa anspråk på ersättning för skador som uppkommit på grund av en felaktig VA-installation.

Säkrast att dränera med pump

Tekniska verken och branschorganisationen Svenskt Vatten rekommenderar att man alltid pumpar dränerings- och spygattvatten från källarhus till dagvattenledningen, även om dräneringen kan anslutas med självfall till dagvattensystemet.

Vid ett skyfall kan ledningarna fyllas upp med dagvatten som inte hinner undan, och då fylls även fastighetens dräneringssystem. Många av dagens dräneringssystem för källare bygger på att källarväggen ska kunna "andas" och de har inget tätskikt direkt på väggen. För att systemet ska fungera måste vattnet alltid vara bortdränerat. Om ledningarna dämmer upp kan väggen bli fuktig eller börja läcka in vatten, med skador som följd. Normalt ersätter inte försäkringsbolagen eller Tekniska verken skador som då uppkommer.

Därför är det säkrare att pumpa dräneringsvattnet istället för att använda självfall.

Hjälpte denna information dig? Nej