Tekniska verkens årsbokslut: starkt resultat för fortsatta investeringar

"Ackumulatortanken som vi invigde under året är en del i att Linköping ska bli koldioxidneutralt 2025. Den kan liknas vid en jättetermos som bidrar till att behovet av annat bränsle minskar, samtidigt som vår fjärrvärme blivit ännu mer leveranssäker", säger Michael Fahlström, tf vd. Pressbild: Tekniska verken i Linköping
Pressmeddelande
05 mars 2024 07:00
Resultatet för 2023 uppgick till 1,13 miljarder kronor för Tekniska verken i Linköping. Vinsten innebär goda förutsättningar för att fortsätta bygga världens mest resurseffektiva region och investera i samhällskritiska funktioner. Tekniska verken föreslår att årets utdelning till Linköpings kommun blir 338 miljoner kronor.

- Många av våra tjänster som el, värme, rent vatten och en välfungerande verksamhet för avfall och återvinning är grundläggande för våra kunders enkla och hållbara vardag. Under året har vi haft en mycket hög leveranssäkerhet, med en driftsäkerhet på över 99 procent. Men vi kan inte nöja oss med det, vi måste ständigt vara lyhörda för våra kunders energi- och hållbarhetskrav, säger Michael Fahlström, tillförordnad vd för Tekniska verken. 

Han fortsätter:

- Vi är stolta över att vi, tillsammans med våra kunder och partners, kan fortsätta att bära ledartröjan i energiomställningen och vara en stark aktör på den framtida energimarknaden. Vi har under året drivit ett antal stora projekt för att minska de fossila utsläppen och stärka cirkulära flöden med målet att öka resurseffektiviteten.

Under 2023 uppgick koncernens nettoinvesteringar till 1,4 miljarder kronor. Bland de större satsningarna märks byggstarten av Gärstad sorteringsanläggning, liksom byggstarten av utbyggnaden av den befintliga biogasanläggningen  i Linköping. Ackumulatortanken i Lambohov färdigställdes under året och förstärkningar av elnätet  genomfördes för att upprätthålla och säkerställa en stabil elförsörjning även i framtiden.

Tekniska verken bidrar till klimatmålen genom att bygga ut, förbättra och förnya befintliga lösningar med fokus på miljö, kvalitet, säkerhet och tillgänglighet. Verksamheten präglas av en hög innovations- och förändringstakt.

- Tekniska verkens goda ekonomi är ett resultat av alla medarbetares insatser och engagemang, varje dag, året runt. Vi har de finansiella muskler som krävs för framtidens investeringar, vilket innebär en trygghet för våra kunder, för våra ägare och för planeten. Vi befinner oss i brytningstider där resan från linjärt till cirkulärt blivit helt avgörande. Utvecklingen driver på hastigheten när det gäller både försörjningstryggheten och klimatomställningen, säger Michael Fahlström.

I enlighet med ägardirektiven ska priserna för koncernens produkter och tjänster ligga under riksgenomsnittet, vilket de har fortsatt att göra under 2023. 30 procent av vinsten ska tillfalla Linköpingsborna via koncernens ägare, Linköping Stadshus AB. 

Fakta:

  • Flera av Tekniska verken-koncernens verksamheter är direkt eller indirekt påverkade av förhållanden utanför företagets kontroll, till exempel elpris, väder och händelser i omvärlden. Flera verksamheter arbetar på en kraftigt reglerad marknad. Det gör att betydelsen av politiska beslut har stor påverkan på koncernen.
  • 2023 kännetecknades av en betydligt lugnare elmarknad än 2022. Marknadspriserna på el har fallit tillbaka och volatiliteten har också varit lägre än föregående år. Delar av såväl produktions- som försäljningsvolymer inom elhandeln var säkrade till avsevärt högre priser, vilket påverkar såväl intäkter som resultat på ett positivt sätt. 
  • Koncernens ekonomiska resultat har påverkats av världsläget till följd av Rysslands invasion av Ukraina, sanktionspaket som beslutats inom EU samt transportvägar för sjöfrakt. Utmärkande har varit högre priser på bränslen, insatsvaror och utsläppsrätter. 
  • Bokslutet med års- och hållbarhetsredovisningen fastställs på Tekniska verkens årsstämma 2024-04-29 

För mer information:
Här kan du ladda ner Tekniska verkens Bokslutskommuniké 2023 

Presskontakt:
Telefon: 013-20 91 40
E-post: press@tekniskaverken.se