Rapporter

2016

Luftning av biogödsel för att reducera metanemissionerna
Rapport 20169:14 Avfall Sveriges utvecklingssatsning ISSN1103-4092

Maj 2016
Erik Nordell
Sören Nilsson Påledal

Biogas från olika typer av organiska restprodukter som t.ex. mat- och slakteriavfall tillhör de drivmedel med störst reduktion av klimatpåverkan. Biogasproduktion är dessutom en del av ett lokalt kretslopp och bidrar till att uppfylla viktiga samhällsmål som t.ex. återföring av näringsämnen tillbaka till åkermarken. En vanlig källa till metanemissioner är lagring av den rötade biogödseln, då svårnedbrytbara organiska föreningar sakta bryts ner och omvandlas till biogas. Projektet syftade till att utvärdera hur tillförsel av luft till biogödsel påverkar metanbildningen då metanbildande mikroorganismer är känsliga för syre.

Länk till sammanfattning.

2015

Pilotanläggning för ozonoxidation av läkemedelsrester i avloppsvatten
SVU-rapport C_IVL2015-B2218 (avlopp och miljö)

Mars 2015
Tekniska verken i Linköping: Robert Sehlén, Jonas Malmborg
IVL Svenska Miljöinstitutet: Christian Baresel, Mats Ek, Jörgen Magnér, Ann-Sofie Allard, Jingjing Yang

För att minska belastningen av läkemedelsrester från avloppsvatten på recipienten (främst Stångån) har Tekniska verken i Linköping, i samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet genomfört pilotskaletester med ozonering för att använda som underlag för dimensionering, implementering och drift av fullskaleanläggningen vid Linköpings största avloppsreningsverk, Nykvarnsverket. 

Pilotanläggning för ozonoxidation av läkemedelsrester i avloppsvatten (pdf)

Torrötning av avvattnat rötslam vid termofil temperatur
SVU Rapport 2015-05

Mars 2015
Erik Nordell
Julia Rönnberg

Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdraget ”Hållbar återföring av fosfor” föreslår reglering av hygieniserande behandling för avloppsslam avsedd för produktiv mark. Den metod som idag vanligtvis används för stabilisering av slammet med lagring under sex månader innan spridning, kommer inte längre att vara tillräcklig. Projektet har undersökt termofil torrötning av avvattnat rötslam med fokus på att studera processen som hygieniseringsbehandling. Resultaten visade på fullgod hygieniseringseffekt, ökad biogasproduktion med 6% samt reducerade metanemissioner med 98% jämfört med dagsläget.

Torrötning av avvattnat rötslam vid termofil temperatur (pdf)

2014

Reduktion av läkemedelsrester och andra organiska föroreningar vid hygienisering av avloppsslam
SVU Rapport 2014-21

Oktober 2014
Jonas Malmborg

Projektet har undersökt reduktionen av läkemedelsrester, C10-C13 klorparaffiner och BDE-209 vid sex olika hygieniseringstekniker samt vid mesofil rötning. Studien presenterar en metod för spikning av läkemedel till avloppsslam samt har bestämt inbindningen till slam för ett antal läkemedel.

Reduktion av läkemedelsrester och andra organiska föroreningar vid hygienisering av avloppsslam (pdf)

2013

Naturvårdsverkets föreslagna gränsvärden för hållbar återföring av fosfor – en konsekvensanalys för biogasverksamheten inom Tekniska verken i Linköping AB och Svensk Biogas AB
Vattenrapport VB13-197

Juni 2013
Jonas Malmborg (Tekniska verken FoU Biogas)
Lina Wiberg (Tekniska verken FoU Biogas)

Naturvårdsverkets föreslagna nya gränsvärden för metaller i biogödsel/rötrest innebär att anläggningar som rötar matavfall kommer att få mycket svårt att avsätta sin rest. Linköping Biogas kommer, beroende på Cd/P-kvoten, inte att kunna sprida biogödseln redan från år noll. Norrköping Biogas klarar sig bättre, men med inblandningen av matavfall från januari 2013 är halten kadmium i biogödslet på väg upp och samma problem kan förväntas uppstå. Avloppsreningsverket (Nykvarnsverket) kommer att närma sig gränsvärdena på det avvattnade slammet alltmer och enskilda månadsvärden kommer att överstiga gränsvärdena, medan maximal giva regelbundet kommer att begränsas av kadmium från år 10. Detta innebär i stora drag att incitamenten för att sortera ut hushållsavfall till biogasproduktion försvinner och därmed sjunker produktionen av biogas för användning till bussar och andra fordon.

Naturvårdsverkets föreslagna gränsvärden för hållbar återföring av fosfor (pdf)

Method for correction of VFA loss in determination of dry matter in biomass
SGC Rapport 2013:273

Mars 2013
Cecilia Vahlberg, Erik Nordell, Lina Wiberg, Anna Schnürer

Att kunna mäta energiinnehållet i ett material som används för biogasproduktion är en viktig del i biogasprocessen. Tekniska verken har utrett hur en analysmetod för detta kan anpassas för att ge en mer sann bild av innehållet och rapporterar detta i en ny SGC-rapport. Detta kommer att ge ett bättre verktyg i värdering av substrat och också minska risken för att oönskade störningar i biogasprocessen.

Method for correction of VFA loss in determination of dry matter in biomass

Hjälpte denna information dig? Nej