Tekniska verken förstärker elnätet i Tornby

Pressmeddelande
14 februari 2024 08:00
För att möta den stora efterfrågan på el till elbilsladdning och industri, arbetar Tekniska verken med en omfattande förstärkning av elnätet i Tornby. Flera insatser har redan utförts eller är pågående, och nu inleds ett större projekt inom området. Det kommer att genomföras stegvis och beräknas som helhet vara klart under hösten 2025. Inom ramen för projektet förnyas även en 70 år gammal vattenledning.

Arbetet med att förstärka elnätet innebär att ny kabel som ökar kapaciteten i nätet läggs ned. Det nya projektet är fördelat på fyra delområden och genomförs i turordning med start vecka 8. Arbetet med delområde ett och två beräknas vara klart hösten 2024, och projektet som helhet hösten därpå. Ett antal gator kommer att omfattas vid olika tidpunkter.  

– Elektrifiering av fordon pågår för fullt och ställer helt nya krav på elnätskapacitet. Att flera nya laddstationer byggts i Tornby är huvudanledningen till de förstärkningar vi nu genomför, men vi passar också på att förnya och anpassa delar av nätet i området som har behov av det. På så vis förbereder vi våra elnät inför framtiden, och bidrar till att driva på energiomställningen, säger Jesper Hagbom, vd för Tekniska verken Nät AB.   

Utöver arbetet med att lägga ny kabel, byts samtidigt även en äldre vattenledning ut längs Gillbergagatan för att minska risken för framtida driftstörningar. Arbetet med detta drog igång vecka 6 och pågår fram till sommaren. Vattnet kan tillfälligt behöva stängas av just när den nya vattenledningen kopplas in. 

– Det handlar om en 70 år gammal ledning där vi haft en del problem med läckor, så den har funnits med i vår förnyelseplan en tid. Det känns jättebra att vi nu kan göra detta samordnat med affärsområde Elnät och byta ut ledningen som en del av projektet, säger Peter Wimble, affärsenhetschef ledningsnät inom Vatten och avlopp.  

Periodvis kommer vissa av de berörda gatorna att behöva stängas av för att arbetet ska kunna genomföras. Det ska dock vara möjligt för berörda personer inom området att ta sig till sin fastighet eller till sitt arbete. Även besökare ska fortsatt kunna ta sig fram till affärer och andra företag. Tekniska verken beklagar den påverkan som arbetet kommer att få. 

– Vi kommer självklart att försöka störa så lite som möjligt, men ber om förståelse för att vissa tillfälliga störningar är oundvikliga. Det gäller exempelvis ljud från våra fordon och att det ibland kan bli svårframkomligt. Vi försöker hålla ihop arbetena så att vi inte är på så många platser samtidigt, och har även som målsättning att elen inte ska behöva kopplas bort under arbetets gång, säger Niclas Lindqvist, projektledare inom affärsområde Elnät, Tekniska verken.

Berörda boende och företagare i området får specifik information om vad som gäller inom projektet. När arbetet är klart kommer elnätet att vara framtidssäkrat för fordonsladdning och Tornbys fortsatta utveckling. Kapaciteten i området ökar därmed kraftfullt och öppnar upp för fler etableringar. 

Mer information och tidsplan för arbetet i Tornby på tekniskaverken.se

 

För vidare information, kontakta gärna: 

Jesper Hagbom, vd Tekniska verken Nät AB. 
Telefon: 013-30 86 60 
E-post: jesper.hagbom@tekniskaverken.se  

Peter Wimble, affärsenhetschef ledningsnät, Vatten och avlopp, Tekniska verken 
Telefon: 013-20 95 23 
E-post: peter.wimble@tekniskaverken.se   

Niclas Lindqvist, projektledare inom Elnät, Tekniska verken 
Telefon: 013-30 84 91 
E-post: niclas.lindqvist@tekniskaverken.se  

Pressjour - för journalister