Klimatbokslut 2018

Vi har tillsammans med våra kunder bidragit till att minska klimatpåverkan med cirka 738 000 ton CO2e under 2018. Det är lika mycket som om alla i Linköpings kommun skulle sluta shoppa under cirka 4 år.

Anledningen till de positiva siffrorna är att vår resurseffektiva produktion av el, värme, kyla och biogas ersätter mer klimatpåverkande alternativ. Ett bra exempel på det är att vi gör el och fjärrvärme från avfall som annars hade hamnat på deponi.

Så här beräknas klimatbokslutet

I vårt klimatbokslut tar vi hänsyn till både våra direkta och indirekta utsläpp. Till skillnad från de traditionella miljöredovisningarna som oftast inte tar hänsyn till alla de indirekta utsläppen och det blir då en kraftig förenkling av verkligheten.

De direkta utsläppen är de som sker i verksamheten, till exempel utsläpp från våra skorstenar. De indirekta utsläppen är de som uppstår utanför den egna verksamheten men som uppstår på grund av oss, till exempel utsläpp från våra underleverantörer.

Indirekta utsläpp är också den klimatpåverkan som undviks tack vare att Tekniska verkens produkter och tjänster som ersätter andra alternativ.

Klimatbokslutet tar också hänsyn till om Tekniska verken inte hade funnits och hur våra produkter och tjänster då hade producerats istället. Den tar också med hur vår verksamhet påverkar klimatet globalt, inte bara i den egna kommunen eller i sitt eget land.

 

Ordförklaring

Koldioxidekvivalent (CO2e) – är ett mått på utsläpp av växthusgaser som tar hänsyn till att olika växthusgaser har olika mycket påverkan på växthuseffekten och den globala uppvärmningen. 

 

Kontakta oss för mer information

Johan Lundén
Avdelningschef Optimering och styrmedel
Tekniska verken

  

Hjälpte denna information dig? Nej