Rapporter

Vi redovisar vårt arbete med hållbarhet på flera olika sätt. Ta del av vår års- och hållbarhetsredovisning, vårt klimatbokslut samt fakta och statistik från vår energiproduktions miljöpåverkan.

Års- och hållbarhetsredovisning

I års- och hållbarhetsredovisningen läser du om vad vi gjort inom ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet det senaste året. Vi redovisar sedan 2017 i enlighet med Global Reporting Initiativ (GRI) Standards och relevanta delar av branschtillägget Electric Utilities Sector Disclosures.

En rättelse har gjorts i klimatbokslutet 2022 och resultatet skiljer sig därför från det som står om klimatbokslutet i års- och hållbarhetsredovisningen 2022. De rätta siffrorna finns i klimatbokslutet.

Klimatbokslut 2022

Klimatbokslutet (pdf 3,95 MB) visar vår påverkan på klimatet, bra som dålig. I beräkningarna ingår utsläpp från våra skorstenar och avgasrör men också klimatnyttan av att vi gör till exempel biogas, fjärrvärme och el.

2022 minskade vi klimatpåverkan med 404 000 ton CO2e

Tillsammans med våra kunder har vi bidragit till att minska klimatpåverkan med cirka 404 000 ton CO₂e under 2022. Det är lika mycket som om alla i Linköpings kommun skulle sluta kör bil i 3,4 år!