Ökad biologisk mångfald vid Nykvarnsholmen

Solenergi, vindkraft, biogas och smarta mätare bidrar alla på sitt sätt till ett mer långsiktigt hållbart samhälle. Under 2020 har Tekniska verken också varit delaktiga i en av de största naturvårssatsningarna i Linköpings historia. Det är en faunapassage som byggts vid vattenkraftverket på Nykvarnsholmen. Tack vare den nya fiskvägen kan aspen och andra vattenlevande djur för första gången ta sig förbi både en damm och ett kraftverk, som länge varit ett vandringshinder. Samtidigt har området runt dammen omvandlats till en fin parkmiljö som är uppskattad av Linköpingsborna.

Foto: Göran Billesson på uppdrag av Linköpings kommun.

Den 5 april simmade första aspen förbi

Nykvarnsholmen i Stångån har genomgått en rejäl ansiktslyftning. I samarbete med Linköpings kommun har Tekniska verken byggt en faunapassage och anlagt en lekplats för fisk vid Tannefors, ett projekt som stod klart i slutet av 2019. Syftet med projektet är att gynna den biologiska mångfalden och skapa fria vandringsvägar för vattenlevande arter från Roxen upp till Tannefors. Den ovanliga och rödlistade fiskarten asp hör till de arter som nu kan passera. Sent på kvällen den 5 april 2020 simmade den första aspen förbi i den nya faunapassagen.

− Det var en spännande och lite nervös väntan på den första aspen. Det är ett tydligt och bra bevis på att faunapassagen fungerar som det var tänkt, berättar Jakob Bergengren, hållbarhetsstrateg på Tekniska verkens hållbarhetsavdelning.

Faunapassagen passar väl in i arbetet med den nationella planen för vattenkraft. Den bidrar också till att förverkliga EU:s vattendirektiv, som syftar till att uppnå god vattenkvalitet. För första gången på 150 år kan nu aspen och andra vattenlevande djur ta sig förbi det vandringshinder som dammen vid Nykvarnsholmen utgjort. Invigningen skedde i september 2020 och gick att följa både på plats och via digital livesändning.

På Linköpings kommuns webbsida kan du läsa mer om projektet och se en undervattenskamera som filmar alla fiskar som passerar. 

Fler åtgärder för att minska vattenkraftens påverkan

Inom koncernen äger vi 42 vattenkraftverk i sju olika vattendrag. Under ett normalår står vattenkraften för drygt hälften av vår elproduktion. All produktion av vattenkraft är reglerad genom vattendomar. Vattenkraftverk och dammar påverkar dock den biologiska mångfalden. Vissa arter gynnas och andra missgynnas, genom att flöden och vattennivåer påverkas och att kraftverken och de tillhörande dammarna utgör vandringshinder för bland annat fisk, musslor och bottenfauna.

Vi arbetar på olika sätt för att minska vattenkraftens påverkan på den biologiska mångfalden. Under året har vi bland annat genomfört följande insatser:

  • byggt en faunapassage förbi Nykvarns vattenkraftverk i Stångån i samarbete med Linköpings kommun.
  • upprättat en miljökonsekvensbeskrivning och en tillståndsansökan för att bygga en faunapassage i Brokind och restaurera Stångåns naturfåra, förbi Hovetorps vattenkraftverk.
  • drivit ett projekt i Drillaån, Stångåns avrinningsområde, för att öppna upp vandringsvägar och återställa livsmiljön för fisk genom att sänka nivån i dammar.
  • satt ut drygt 124 000 ålyngel i främst Motala ströms avrinningsområde – Stångån, Sommen, Yxningen och Storsjön – enligt våra styrande vattendomar 
  • transporterat vuxna ålar till havet inom det branschgemensamma projektet Krafttag Ål, där även Havs- och Vattenmyndigheten deltar. Vi bidrog med drygt 3 900 ålar, nära 5,2 ton, från Sommen, Roxen och Glan.