Nya samarbeten

Vi summerar ett händelserikt 2020, där vi har gjort stora framsteg inom såväl framtidssäkring som hållbarhet. Här har även flera regionala samarbeten spelat en viktig roll. Till exempel samarbetet mellan Utsikt Bredband och Vökby Bredband AB som leder till ett ökat tjänsteutbud för kunder i Ödeshög, Vadstena, Ydre och Boxholm. Det är genom samverkan i olika former som vi har större möjlighet att skapa en hållbar framtid. Tillsammans med olika aktörer och framför allt våra kunder kan vi bryta ny mark och hitta rätt riktning framåt. 2020 visar att vi är på god väg!

Forskningssamarbeten

Våra forskningsprojekt görs ofta i samarbete med universitet och högskolor. Vi deltar i ett EU-projekt, CW Pharma, där syftet är att minska mängden läkemedel som når ut i Östersjön. Projektet har under året slutredovisats. Vi har bland annat bidragit med driftdata från vår egen läkemedelsrening, som var Sveriges första storskaliga och permanenta anläggning när den togs i bruk 2017. I anläggningen bryts mer än 90 procent av läkemedelsresterna ned med hjälp av ozon. Vi har även varit med i arbetet för att ta fram nationella riktlinjer och rekommendationer för läkemedelsrening på avloppsreningsverk. Under året har vår biogasforskning bland annat fokuserat på hur vi kan återanvända eller lagra koldioxiden som bildas vid tillverkning av biogas, så kallad Carbon Capture and Utilization (CCU) och Carbon Capture and Storage (CCS). 

Vi har påbörjat forskning kring hur vi kan öka biogasproduktionen med hjälp av vätgas. Tillsammans med Sveriges Lantbruksuniversitet och Linköpings universitet utvärderar vi också produktion av fiskfoder från matavfall, ur ett livscykelperspektiv. 

Vi är fortsatt med och delfinansierar Biogas Research Center, ett kompetenscentrum för forskning inom biogas. Personal från Tekniska verken deltar aktivt i forskningen kring:

  • enzymers roll i biogasprocessen
  • biogasens roll i samhället
  • att hitta sätt att få ut mer biogas ur materialet.

Vi utreder nya möjligheter

Under 2020 har vi börjat utreda vätgasens möjligheter i vårt energisystem, något som går i linje med vår vision. En av de studenter som gjort sitt examensarbete hos oss, har undersökt olika möjliga tillämpningar av vätgas inom koncernen.

Vi utreder även möjligheterna med infångning och lagring av koldioxid från våra kraftvärmeverk. Det handlar om teknik för att separera koldioxiden ur rökgaser och pumpa ner den i geologiska formationer djupt ner i marken. Där lagras den och omvandlas med tiden naturligt till mineral. På så sätt minskar man klimatpåverkan från kraftvärmeverket, eftersom koldioxiden inte når atmosfären. Effekten blir att man tar bort koldioxid ur kretsloppet. Detta brukar benämnas negativa utsläpp eller kolsänka. Klimatforskare tror att det kommer bli en viktig lösning för att uppväga de klimatutsläpp som är svåra att motverka, till exempel när skog avverkas för att ge plats för bebyggelse.

Hefaistos är ett av våra pågående projekt, där vi studerar möjligheten att lagra värme i berggrunden för att bättre ta vara på den värme vi producerar. Tanken är att utnyttja våra anläggningar bättre sommartid och spara värmen till vintern. Tekniken skulle minska behovet av att kyla bort överskottsvärme under sommaren, men även minska behovet av bränsle under vintern. Det gäller särskilt behovet av begränsade resurser, som till exempel den eftertraktade biooljan. Under 2020 har vi, tillsammans med en samarbetspartner, undersökt möjligheter att förlägga en eventuell pilotanläggning för värmelagring i anslutning till Vallastaden i Linköping.