Så här fungerar din fjärrvärmecentral

Fjärrvärmecentralen reglerar automatiskt värmen och varmvattnet i huset och sköter sig bra på egen hand. Här förklarar vi centralens olika delar, hur du luftar dina element och hur du felsöker problem själv.

Fjärrvärmecentralens olika delar

Din fjärrvärmecentral sköter sig på egen hand, men ibland kan du behöva göra justeringar själv. I filmen förklarar vi fjärrvärmecentralens olika delar och hur den fungerar.

Din fjärrvärmecentral sköter sig på egen hand, men det kan vara bra för dig att känna till lite om hur den fungerar. Här får du ett antal tips på hur du på ett enkelt sätt kan ta hand om din central.

Justera värmen på elementen eller på reglercentralen

Utetemperaturen bestämmer vilken temperatur din fjärrvärmecentral skickar ut till element och golvvärme. Det gör den via din utegivare som normalt placeras på husets norr- eller nordvästsida. Ju kallare ute, desto varmare vatten skickas ut. 

I första hand ska du använda termostaterna på elementen för att reglera inomhustemperaturen. Termostaterna på elementen stänger när den önskade rumstemperaturen är uppnådd. Om du vill ändra temperaturinställningarna gör du det via reglercentralen. Se manual för din reglercentral

Om du vill kontrollera att din utegivare fungerar gör du det via reglercentralen. Titta i manualen för din reglercentral

Tips! Sänk värmen tillfälligt

Du kan även ställa in en tidsbegränsad sänkning av värmen, till exempel när du reser bort. Då slösar du inte på värmen men kommer ändå hem till ett varmt hus. 

Hur varmt är det ingående fjärrvärmevattnet?

Vanligast är att du är kopplad till ett högtemperatursystem. Då är temperaturen på ingående fjärrvärmevattnet mellan 90–115 grader. Om du är kopplad till ett lågtemperaturssystem är temperaturen 65 grader. Det ingående vattnet avgör inte hur varma dina element är eller hur varmt vattnet är när du duschar. Det regleras i din fjärrvärmecentral.

Reglera temperaturen på varmvattnet

Genom att vrida ytterringen på reglerventilen för varmvatten reglerar du enkelt temperaturen på tappvarmvattnet som kommer från fjärrvärmecentralen. Skruva ventilen utåt för att få varmare vatten. Normal inställning är 2-3. 

Cirkulationspumpens funktion

Cirkulationspumpen styr hur fort det varma vattnet cirkulerar i rör, element och golvvärme. Ju långsammare pumpen kan gå, men ändå ge värme till fastigheten, desto bättre.

Beroende på om du har element eller golvvärme ska pumpen ha olika inställningar på hastighet.

I en modern fjärrvärmecentral är pumpen varvtalsstyrd. Det innebär att pumpens hastighet regleras automatiskt när behovet ändras. Sommartid är det inte finns något värmebehov stannar pumpen. 

Rätt tryck i systemet

För att värmen ska fördela sig jämnt i olika delar av huset måste det vara tryck i värmesystemet. Det är expansionskärlet som hjälper till att hålla rätt tryck.

Tryckmätaren ska vanligtvis stå på cirka 1 bar (om huset inte är högre än 10 meter). Trycket är vanligtvis lägre sommartid och högre vintertid. Det är den övre pilen du ska titta på. Är trycket lägre än 0,6 bar behöver värmesystemet fyllas på med vatten. Det gör du genom att öppna påfyllningsventilen tills trycket är uppe på 1 bar.

Behöver du fylla på systemet mer än två gånger per år kan det vara ett tecken på att expansionskärlet är sönder eller att systemet läcker. Kontakta vår kundservice eller en rörfirma. 

 Säkerhetsventilen löser ut om trycket blir högt

Om trycker blir för högt i systemet löser säkerhetsventilen ut sig automatiskt och släpper ut lite vatten. Det finns en säkerhetsventil för tappvarmvatten och en för värme.

Vid enstaka tillfällen kan det komma vatten från någon av säkerhetsventilerna. Om det droppar hela tiden är något fel. Kontakta vår kundservice eller en rörfirma. 

Så luftar du elementen

Om det är luft i värmesystemet kan det göra att värmen blir otillräcklig eller ojämn. Om elementet är kallt i övre delen och varmt i den nedre delen kan det vara ett tecken på att elementet behöver luftas. Det kan du enkelt göra själv:

 1. Stäng av cirkulationspumpen genom att slå av strömmen.
 2. Kontrollera trycket. Fyll på vatten vid behov.
 3. Vänta 15 minuter.
 4. Öppna termostatventilerna på elementen fullt.
 5. Öppna försiktigt skruven som sitter högst upp på ena sidan av elementet. Använd en luftningsnyckel.
 6. Vänta tills det börjar komma vatten. Var beredd med en burk eller trasa. Skruva sedan åt skruven igen.
 7. Kontrollera trycket och fyll på vatten vid behov.
 8. Starta pumpen och vrid termostaterna på elementen till rätt läge igen.

Automatisk avläsning av energiförbrukning

Du behöver inte läsa av eller rapportera några värden från din fjärrvärmecentral. Din mätare är fjärravläst och värden kommer automatiskt in i Tekniska verkens mätvärdessystem, och är det som din faktura baseras på.

På din mätare kan du se värden för tillexempel förbrukning, flöde och temperatur genom att trycka på knappen. Displayen återgår till startläge efter en stund.


 

Felsökning av fjärrvärmecentralen

Här listar vi de vanligaste felen och hur du åtgärdar dem.

Fel: För låg temperatur på både värme och varmvatten

 • Trolig orsak: För låg fjärrvärmetemperatur på inkommande fjärrvärme.
 • Gör såhär: Kolla vår driftinformation om det är någon pågående störning i ditt område eller kontakta kundservice 0771- 25 26 27

Fel: För varmt i huset

 1. Trolig orsak: Felaktig inställning av tillexempel värmekurvan i reglercentralen. 
  Gör så här: Justera. Se manual för reglercentral
 2. Trolig orsak: Utegivare ur funktion.
  Gör såhär: Läs av utetemperaturen i reglercentralen och jämför med utetemperatur. Se manual för reglercentral. Funkar det inte så ring kundservice för hjälp: 0771- 25 26 27.

Fel: Dålig värme i hela huset 

 1. Trolig orsak: Dåligt tryck i värmesystemet. 
  Gör så här: Fyll på vatten i systemet samt lufta vid behov
 2. Trolig orsak: Cirkulationspumpen står still.
  Gör såhär: Kontrollera att pumpen får ström. Lyser lampan? Ring kundservice för hjälp: 0771- 25 26 27.
 3. Trolig orsak: Cirkulationspumpen går för sakta.
  Gör såhär: Justera hastigheten. Se informationsbladet för cirkulationspumpen.

 4. Trolig orsak: Fel i reglerutrustningen
  Gör såhär: Kontrollera att ställmotorn rör på sig när inställningarna i reglercentralen ändras. Ring kundservice för hjälp 0771- 25 26 27. 

 5. Trolig orsak: Felaktig inställning av tillexempel värmekurvan i reglercentralen. 
  Gör såhär: Justera. Se manual för reglercentral.

 6. Trolig orsak: Termostatventilerna på elementen fungerar inte. 
  Gör såhär: Kontakta en rörfirma. 

Fel: Dålig värme i delar av huset

 1. Trolig orsak: Luft i systemet
  Gör såhär: Lufta. Följ anvisningarna högre upp på denna sida.  
 2. Trolig orsak: Elementtermostaten kärvar.
  Gör såhär: Skruva/motionera termostaten. Ta bort termostaten och tryck försiktigt på "piggen". Vid fortsatt problem kontakta en rörfirma.

Fel: Pendlande temperatur eller störande ljud

 • Trolig orsak: Fel hastighet på cirkulationspumpen.
 • Gör såhär: Justera enligt informationsblad för cirkulationspumpen.

Fel: För varmt eller för kallt varmvatten i hela huset

 1. Trolig orsak: Reglerventilen till varmvattnet felinställd. 
  Gör såhär: Justera enligt anvisningar anvisningarna högre upp på denna sida.  
 2. Trolig orsak: Smutsigt fjärrvärmefilter (kallt vatten).
  Gör såhär: Ring kundservice för hjälp 0771- 25 26 27. 
 3. Trolig orsak: Reglerventilen till varmvatten är ur funktion.
  Gör såhär: Ring kundservice för hjälp 0771- 25 26 27. 

Fel: Varierande varmvattentemperatur

 • Trolig orsak: Troligen överläckage av kallvatten till varmvattnet i en termostatblandare (den typ av blandare som ofta sitter i dusch/badkar).
 • Gör såhär: Kontrollera genom att:
  1. Spola varmvatten i dusch/badkar (med vridbar termostatblandare) tills varmvattenledningen är varm.
  2. Stäng av.
  3. Sätt på varmvattnet i handfatet.
  4. Om varmvattenledningen till dusch/badkar blir svalare läcker troligen backventilen. 

Fel: Behöver fylla på vatten för ofta

 1. Trolig orsak: Expansionskärlet är sönder.
  Gör såhär: Ring kundservice på 0771- 25 26 27, för att boka kontroll och service.  
 2. Trolig orsak: Läckage i rörsystemet.
  Gör såhär: Ring rörfirma för hjälp.  

Felavhjälpning på plats

Om du har problem med värmen kan du i första hand följa guiden ovan eller kontakta oss. Kvarstår problemet kan du kontakta kundservice för felavhjälpning på plats.

Kontakt

 • Under kontorstid kontaktar du kundservice på telefon 0771-25 26 27.
 • Efter kontorstid kontaktar du vår Jourservice, telefon 013-20 80 20 i Linköping eller 0150-579 00 i Katrineholm.

Priser

 • Vardagar, klockan 07.00-16.00 kostar 1 100 kronor i startavgift. I startavgiften ingår framkörningsavgift och 1 timmes arbete. Sedan kostar det 550 kronor i timmen.
 • Övrig tid är startavgiften 2 200 kronor i startavgift, därefter kostar det 1 100 kronor i timmen.
Hjälpte denna information dig? Nej