Information om vattenläckan på Tornbyvägen

210624

Trafiken är påsläppt igen. Tack för visad hänsyn under lagningsarbetet.

---------------------------------------

Vad är det som har hänt?

Det är på en vattenledning för Linköpings dricksvattenförsörjning som det har uppstått en spricka. En spricka mitt på ledningen utan tydlig orsak är väldigt ovanligt. 

Ledningen är invändigt 80 cm i diameter. Den är gjord i armerad betong, och lades ner i marken i början av 1970-talet. Den här typen av ledning har normalt sett en mycket lång livslängd och vi har tidigare inte haft några läckor på den här ledningstypen.

När kommer trafiken flyta på som vanligt igen?

Vägen öppnades för trafik igen 24 juni.

Komplicerat lagningsarbete

Arbetet med att laga, den till synes enkla, sprickan på ledningen har visat sig oerhört komplext. Flera utmaningar har kommit under tiden. Bland annat har markförhållandena varit svåra, med risk för ras. Ledningen ligger i mark som rör sig på grund av den omgivande trafiken. Vibrationerna i marken och lös lera gör själva lagningsarbetet extremt svårt eftersom minsta rörelse kan göra att ledningen istället spricker ännu mer. Arbetet med det avgörande momentet som tätar ledningen har små felmarginaler. Nedan följer en logg för de moment som gjorts under tiden arbetet pågått.

Foton från arbetsområdet

Arbetslogg

31/5

Vattenledningen grävs fram för att vi ska kunna utreda omfattningen på vattenläckan. Det visar sig vara en några decimeter lång spricka som uppstått i sidan på vattenledningen. Vattenflödet i ledningen stängs av. Inga kunder blir eller är utan vatten. Vattenledningen består av 5 meter långa armerade betongrör med en invändig dimension på 800 mm och den ligger på ett djup av ca 4 m under vägnivån. 

1/6

På platsen görs en besiktning av schakten, det uppgrävda området, för vattenläckan tillsammans med geotekniker och tjänstemän från kommunen. Vid en besiktning bedömer man risken för eventuella ras eller sättningar i eller från intilliggande trafikled.

När man gräver upp marken är det viktigt att personalen (både vår egen och de entreprenörer som hjälper oss) har en säker arbetsmiljö. När vi började gräva rasade jorden tillbaka och det var svårt att få hållbara kanter som inte riskerade att välta ner mot ledningen igen. Vid besiktningen tas ett beslut om att man måste fylla igen schakten eftersom de inte är tillräckligt stabila för att kunna gå ner och arbeta säkert i. För att göra platsen säker att arbeta i behöver det först göras spontning på varje sida om ledningsschakten. Först när det är genomfört är schaktet så stabilt att vi kan uppnå en säker arbetsmiljö.

2/6

Vi lyckas med kort varsel få till en platsbesiktning av ett företag som kan åta sig att genomföra spontningsarbetena. Senare på dagen börjar spontningsföretaget att köra ut utrustning till arbetsplatsen. 

3/6

På morgonen anländer en stor mobilkran som med hjälp av spontningsutrustningen ska driva ned järnsponten i marken. Varje spont är 12 meter lång. De blir klara under eftermiddagen.

 4/6

Under dagen pågår svetsarbeten för att stabilisera den neddrivna sponten. Det gör man genom att svetsa fast stålbalkar på och mellan sponten för att skapa en stabil konstruktion. Stålkonstruktionen ska garantera en säker arbetsmiljö för de som ska jobba med att reparera vattenläckan ner i grävschakten.

 7/6 - 11/6

När spontningen är färdig börjar vi att schakta fram vattenledningen igen. Vi kan då frilägga den i sin helhet på en sträcka av drygt 5 meter. Grävmaskinen måste använda en väldig liten skopa för att det är så trångt inom den yta som nu är förstärkt av stålspont.

Bara några decimeter från vår vattenledning ligger en stor huvudledning för avloppsvatten, den ledningen har en invändig dimension på 100 cm.

14/6 – 15/6

Därefter kommer det kritiska. Det trasiga röret ska försiktigt sågas i bitar för att kunna tas bort. Det är oerhört viktigt att den här delen av arbetet går enligt plan.

Arbetsteamet sågar under måndagen itu det trasiga och fem meter långa vattenledningsröret. Röret väger ca 2,3 ton. Eftersom det är mycket tunga rör är det både komplicerat och riskfyllt och man måste jobba med stor försiktighet så att inte de ”friska” rören skadas det minsta. Både rörets tyngd och att det ligger ”inspänt” i en intakt ledning har gjort det svårt att genomföra losstagningen.

Samtidigt är grundförhållandena mycket besvärliga. Lös lera gör att marken ”gungar”.

16/6 - 17/6

Ett nytt reparationsrör av stål med specialanslutningar mot de befintliga rörändarna har kommit på plats. Ett tungt monteringsarbete som gjordes och det uppstod problem igen på grund av de dåliga markförhållandena. Rörändarna var mycket svåra att få exakt mitt för varandra eftersom bottnen rör sig (gungar).

Vi kan nu fylla tillbaka med material runt rören för att säkra rörets läge och att det håller sig stabilt. Det går inte att packa materialet med maskin så nära rören eftersom marken gungar. Packning av grusmaterialet görs istället genom att man vattnar och att det då packar sig. 

De två rörskarvarna måste dock fortfarande lämnas synliga ännu något dygn för att vi ska kunna kontrollera att skarvarna håller helt tätt.

När vi är säkra på att lagningen håller tätt kan vi gräva igen hålet/schaktet. Därefter kan gruset börja packas ihop så marken inte sätter sig. 

18/6

Arbetet med att fylla ledningen med vatten och pressa ur luften påbörjas. Det är ca. 500 m3 vatten (500.000 l) som ska fyllas tillbaka in i ledningen. Det bedömer vi tar något dygn, det är viktigt att arbetet genomföras kontrollerat och långsamt för att få ur all luft och undvika tryckstötar.

När ledningen nått fullt tryck kontrollerar vi återigen att skarvarna håller helt tätt.

22/6

Schaktet fylls med grusmaterial och packas. Stålsponten som stöttat upp schaktet kapas av under markytan.

Vecka 25 Trafiken släpps på igen 24/6

Vägkantsten sätts tillbaka.

Asfaltering görs. När asfalteringen är klar kan trafiken släppas på igen. 

Under tiden som arbetena ovan mark avslutas spolar vi och omsätter vattnet i det ledningsavsnitt som varit avstängt under tiden för reparationsarbetena. Vi tar vattenprover och när vi fått ett godkänt analysresultat på dricksvattnet kan vi öppna upp ventilerna och driftsätta ledningen till normal drift igen.

Vad händer med vattnet när man stänger av flödet i en så stor ledning?

När man stänger ventilerna tar vattnet en ny väg i ledningsnätet. Eftersom vattnet virvlar upp sediment som ligger i ledningarna när vattnet rör sig åt ett nytt håll kan det bli missfärgat. Missfärgningen är inte farlig och brukar försvinna ganska snabbt. Detta skedde i princip bara de första dagarna i början av veckan.

Det kommer förmodligen inte att bli någon ny missfärgning av vattnet innan läckan är lagad. När läckan är lagad och vattnet rinner som det gjorde tidigare (alltså byter riktning igen) skulle det kunna komma lite sediment igen. Det försvinner när ledningen är genomspolad.

Hjälpte denna information dig? Nej