Dagvatten - så fungerar hanteringen i Linköping

Dagvatten är ett annat namn för regn och smältvatten från snö. I Linköping har vi separata ledningssystem för att leda bort regnvatten och smältvatten för att det inte ska komma till avloppsreningsverket och riskera översvämningar där.

Dagvattendamm i Södra Ekkällan. Foto.

Dagvattendamm i Södra Ekkällan.

Dagvatten kan ledas bort på flera olika sätt, i ledningar (slutna system) eller öppna system där vattnet leds till diken och dammar med växter som renar dagvattnet. Ett exempel på sådant system finns i Södra Ekkällan i Linköping.

Att lösa dagvattenfrågan är en förutsättning för att nya bostadsområden ska kunna växa fram. Vattnet måste helt enkelt ha någonstans att ta vägen för att det inte ska bli översvämningar.

Översvämning på gatan

Vi på Tekniska verken sköter enbart själva ledningsnätet som leder bort vattnet, medan gatubrunnarna inte ingår i vårt uppdrag.

Det är istället den som ansvarar för själva gatan som också är ansvarig för gatubrunnarna och att de fungerar som de ska. I de centrala delarna av Linköping är det normalt kommunen som har det ansvaret, vänd dig därför dit om du vill göra en felanmälan eller har några frågor.

LOD - detta är fastighetsägarens ansvar 

LOD eller Lokalt omhändertagande av dagvatten betyder att det är fastighetsägarens enskilda ansvar att lokalt ordna med rening, minskning och/eller fördröjning av avrinningen av dagvatten innan det tillförs det allmänna VA-nätet eller släpps vidare till recipient. Till exempel kan dagvattnet användas för bevattning, infiltreras i marken, fördröjas i damm eller ledas på ytan till en genomsläpplig mark längre bort.

Anordningarna inrättas, ägs och driftas av enskilda ägare (större anordningar förvaltas via gemensamhetsanläggning). Anordningarna ska ligga på kvartersmark och inte på allmän platsmark.

Läs mer i broschyren om dagvatten och LOD (PDF)

Regler kring dagvatten

De system, ledningar och diken, som finns för att ta hand om dagvattnet ska dimensioneras efter gällande branschregler, som också har antagits som norm. Följs inte branschreglerna kan ledningsägaren (i Linköping är det Tekniska verken som är ledningsägare) få ett skadeståndsansvar vid till exempel källaröversvämningar eller andra skador. Branschreglerna säger dock inte att anläggningarna ska klara av alla situationer.

Nya normer för dagvattenhantering gäller alla ledningar, även de som byggdes innan normen beslutades. Det betyder de ledningssystem som tidigare byggts och som uppfyllde då gällande krav inte alltid klarar dagens krav.

Hjälpte denna information dig? Nej