Vårt bidrag till FN:s globala mål

”Vi bygger världens mest resurseffektiva region.” Det är vår vision och den ger bilden av vad hållbarhet är för oss. Hållbarhet är en naturlig del av vår verksamhet och något som vi alla inom Tekniska verken arbetar med. Där är FN:s globala mål en av våra viktigaste ledstjärnor. De 17 globala målen (i Agenda 2030) ska hjälpa till att utrota bland annat fattigdom och hunger, uppnå jämställdhet och säkra ett långsiktigt skydd för vår planet och dess naturresurser.

Tekniska verken har även gått med i UN Global Compact, världens största initiativ för hållbarhet. Genom medlemskapet har vi förbundit oss att aktivt bidra till de globala målen och årligen rapportera om vårt arbete utifrån FN:s principer om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. 

Alla måste bidra på riktigt för att vi ska nå målen, liten som stor. Inom Tekniska verken arbetar vi med alla mål, men vissa kan vi påverka mer än andra. Här följer viktiga exempel på vårt bidrag till sex av FN:s globala mål.

6. Rent vatten och sanitet

Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla

Vi renar Linköpings dricksvatten från bland annat näringsämnen, läkemedelsrester och skräp som felaktigt spolats ner i toaletten. Det renade vatten rinner tillbaka ut i Stångån. Slammet som uppstår efter rening innehåller värdefull växtnäring och sprids på åkrar i Östergötland som jordförbättringsmedel. 

 

7. Hållbar energi för alla

Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla

Vi gör stora satsningar för att bidra till Linköpings kommuns mål att vara koldioxidneutralt till 2025. Några exempel är flera stora vindkraftsparker, biogasproduktion, vår resurseffektiva produktion av el och fjärrvärme i våra kraftvärmeverk och sist men inte minst solcellsparken vid Gärstad. Vår bransch präglas av en hög innovations- och förändringstakt, därför arbetar vi långsiktigt med forskning, utveckling och innovation. Ett exempel är att utveckla koncept för digitala tjänster. Genom vår mycket höga leveranssäkerhet av våra samhällskritiska produkter och tjänster såsom fjärrvärme, el och vatten bidrar vi också till mål nummer 7.

11. Hållbara städer och samhällen

Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara

Genom vår resurseffektiva och förnybara el- och värmeproduktion kan vi minska vår klimatpåverkan. Våra satsningar leder också till att förnybar el från sol-, vind och vattenkraft ökar. Att använda förnybara bränslen i transporter har också en stor positiv påverkan på klimatet, en stor andel av våra transporter använder biogas som drivmedel. För att motverka digitalt utanförskap gör vi också en omfattande utbyggnad av bredband via fiber på landsbygden.

 

12. Hållbar konsumtion och produktion

Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster

Vi vill se till att så mycket resurser som möjligt kan bevaras på ett effektivt sätt i samhällets kretslopp, och se till att så lite som möjligt går till spillo. Därför jobbar vi med en rad cirkulära flöden och processer. Till exempel att samla in hushållens matavfall som vi gör biogas av. Eller våra återbrukshallar på återvinningscentralerna i Linköping där vi samverkar med flera välgörenhetsorganisationer för att ge längre liv åt insamlade kläder och föremål.

 

13. Bekämpa klimatförändringarna

Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser

Det här är ett av de mål där Tekniska verken har störst möjlighet att bidra. Vårt klimatbokslut för 2020 visar att vi tillsammans med våra kunder bidragit till att minska klimatpåverkan med drygt 690 000 ton koldioxidekvivalenter. Det är lika mycket som om alla invånare i Linköpings kommun skulle avstå från att köra bil i 4,4 år. Grunden till de positiva siffrorna är att vår resurseffektiva produktion av el, värme, kyla och biogas ersätter andra alternativ som påverkar klimatet mer negativt. 

Exempel på saker vi gör för att jobba ännu mer med att bekämpa klimatförändringarna är:
• vi fortsätter investera i vindkraft för att bidra till Sveriges mål om 100 procent förnybar el till 2040. Genom Parisavtalet har Sverige förbundet sig att arbeta för att inte överstiga 1,5-gradersmålet för global temperaturökning.
• vi tar reda på möjligheterna att producera vätgas för att bidra till att minska koldioxidutsläppen i regionen.
• vi forskar på ny teknik och bygger en provanläggning i Vallastaden i Linköping för att kunna spara värme som går till spillo på sommaren och använda den på vintern.

15. Ekosystem och biologisk mångfald

För ett hållbart nyttjande av landsbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöring samt hejda förlusten av biologisk mångfald.

Tekniska verken äger 42 vattenkraftverk i sju olika vattendrag. För att minska vattenkraftens påverkan på den biologiska mångfalden driver vi många olika projekt. Det kan handla om faunapassager och vandringsvägar, vattennivåer i dammar, att sätta ut ålyngel eller att förhindra skadliga vattenväxter som smal vattenpest.

Hjälpte denna information dig? Nej