Klimatbokslut

Tekniska verken har en bred verksamhet med många olika verksamhetsområden. Vi agerar på både lokala och globala marknader vilket gör det komplicerat att räkna ut vår klimatpåverkan i förhållande till omvärlden. Med hjälp av ett oberoende konsultföretag tar vi varje år fram ett klimatbokslut. Det baseras på en beräkningsmetod som kallas konsekvensperspektivet, som tittar på konsekvensen av om Tekniska verken inte hade funnits och hur våra produkter och tjänster i så fall hade producerats i stället. Ladda ner klimatbokslutet för 2022 (pdf, 3,95 MB)

Olika typer av utsläpp 

Vår verksamhet påverkar klimatet genom utsläpp som sker både lokalt i vår region och globalt. Vi delar in vår klimatpåverkan i tre delar:

  • direkt klimatpåverkan
  • indirekt klimatpåverkan
  • undviken klimatpåverkan.

Vårt resultat

 

 

Under 2022 gav Tekniska verkens direkta klimatpåverkan upphov till utsläpp av 320 000 ton koldioxidekvivalenter, CO₂e. Det är utsläpp som uppstår i vår egen verksamhet och kommer exempelvis från våra skorstenar och avgasrör.

Den indirekta klimatpåverkan uppgick 2022 till 203 000 ton CO₂e. Här ingår utsläpp som sker i våra leverantörsled, till exempel från den el vi använder, bränsletransporter och från framställningen av de produkter vi använder i vår produktion.

Under 2022 bidrog vår verksamhet till en undviken klimatpåverkan som motsvarar 927 000 ton CO₂e. Här menas den klimatpåverkan som hade skett om vår verksamhet inte hade funnits, exempelvis utsläpp från andra drivmedel samt andra sätt att ta hand om avfall, värma fastigheter och producera el. 

När vi summerar de direkta, indirekta och undvikna utsläppen visar det att Tekniska verkens verksamheter under 2022 bidrog till att minska de globala utsläppen av växthusgaser med cirka 404 000 ton CO₂e. Det är lika mycket som om alla i Linköpings kommun skulle sluta kör bil i 3,4 år!

Lägre nettoresultat jämfört med 2021

2022 uppnåddes lägre undvikna utsläpp och därmed ett lägre nettoresultat jämfört med föregående års klimatbokslut. Det beror på att omvärlden utvecklats och de alternativ som ersätts med våra produkter och tjänster har blivit bättre än tidigare, en utveckling som vi ser väldigt positivt på. Ytterligare en viktig förändring är att klimatpåverkan från metangas och lustgas har justerats ned, enligt den senaste forskningen från FN:s klimatpanel, IPCC.

Nyfiken på hur klimatbokslutet är beräknat? Kontakta vår kundservice.

En rättelse har gjorts i klimatbokslutet 2022 och resultatet skiljer sig därför från det som står om klimatbokslutet i års- och hållbarhetsredovisningen 2022. De rätta siffrorna finns i klimatbokslutet.