Globala mål för hållbar utveckling

Hållbarhet är en naturlig del av vår verksamhet och är kärnan i vår vision ”Vi bygger världens mest resurseffektiva region”. Vi arbetar med alla FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling i Agenda 2030, men vissa kan vi påverka mer än andra.

Vi är med i UN Global Compact, världens största initiativ för hållbarhet. Genom medlemskapet har vi förbundit oss att aktivt bidra till de globala målen och årligen rapportera om vårt arbete utifrån FN:s principer om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption.

Här nedan kan du läsa några exempel på hur vi bidrar till sex av FN:s globala mål.

Mål 6. Rent vatten och sanitet

Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla.

Vi renar Linköpings dricksvatten från bland annat näringsämnen, läkemedelsrester och skräp som felaktigt spolats ner i toaletten. Det renade vatten rinner tillbaka ut i Stångån, där vi även tar upp en del av det dricksvatten vi använder. Slammet som uppstår efter rening innehåller värdefull växtnäring som i sin tur sprids på åkrar i Östergötland som jordförbättringsmedel.

Mål 7. Hållbar energi för alla

Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla.

Vi gör stora satsningar för att bidra till Linköpings kommuns mål att vara koldioxidneutralt till 2025. Några exempel är etableringen av vindkraftsparker, biogasproduktion, vår resurseffektiva produktion av el och fjärrvärme i våra kraftvärmeverk och solcellsparken vid Gärstad.

Vår bransch präglas av en hög innovations- och förändringstakt, därför arbetar vi långsiktigt med forskning, utveckling och innovation. Bland annat

  • vi har byggt en ackumulatortank i Lambohov, Linköping. Ackumulatortanken fungerar som en termos för varmvatten, så att man kan lagra överskottsvärme vid behov. Tanken sattes i drift hösten 2023. Lär dig mer om ackumulatortanken→

  • driver vi ett pilotprojekt om värmelagring i Vallastaden ihop med företaget Hydroc. Under vintern använder vi mycket värme, samtidigt som stora mängder värme går till spillo sommartid. Det skulle kunna förhindras med teknik för storskalig värmelagring. Lär dig mer om pilotprojektet →
  • utvecklar vi digitala tjänster för alla våra kunder som gör det enklare att göra medvetna val.

Genom vår mycket höga leveranssäkerhet av våra samhällskritiska produkter och tjänster, som fjärrvärme, el och vatten, bidrar vi till mål nummer sju.

Mål 11. Hållbara städer och samhällen

Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

Genom vår resurseffektiva och förnybara el- och värmeproduktion kan vi minska vår klimatpåverkan. Våra satsningar leder också till att förnybar el från sol- och vindkraft ökar. Att vi producerar biogas som både transportföretag, privatpersoner och industrier kan använda som förnybart bränsle har också en stor påverkan på klimatet. En stor andel av våra transporter använder biogas som drivmedel.

Vi gör även omfattande utbyggnader av bredband via fiber på landsbygden för att motverka digitalt utanförskap.

Mål 12. Hållbar konsumtion och produktion

Säkerställer hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

Vi vill se till att så mycket resurser som möjligt kan bevaras på ett effektivt sätt i samhällets kretslopp, och se till att så lite som möjligt går till spillo. Därför jobbar vi med en rad cirkulära flöden och processer. Bland annat samlar vi in matavfall från hushåll i Linköping som vi sen gör biogas av. Vi samverkar även med flera ideella organisationer på våra återbrukshallar för att ge ett nytt och längre liv åt insamlade föremål och kläder.

Vi följer branschorganisationen Avfall Sveriges långsiktiga mål. Det innebär att vi till år 2025 ska minska den totala mängden mat- och restavfall per person med 25 procent, jämfört med 2015. En minskning med i snitt 56 kilo per person, från 225 till 169 kilo. Syftet är att bli mer cirkulära och ta oss uppåt i avfallstrappan, genom att exempelvis i högre utsträckning materialåtervinna förpackningar och se till att mer material går till återbruk.

Mål 13. Bekämpa klimatförändringar

Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.

Det här är ett av de mål där vi har störst möjlighet att bidra. Linköpings kommun har som mål att 2025 vara klimatneutralt. Vårt klimatbokslut för 2022 visar att vi tillsammans med våra kunder bidragit till att minska klimatpåverkan med drygt 350 000 ton koldioxidekvivalenter. Det är lika mycket som om alla invånare i Linköpings kommun skulle avstå från att köra bil i 3 år. Våra tjänster ger sammantaget en positiv nettoeffekt för klimatet, jämfört med alternativa sätt att producera bland annat värme, kyla och el.

Vi arbetar varje dag för att bekämpa klimatförändringar, och några exempel på arbeten vi genomför är bland annat att vi investerar i vindkraft för att bidra till Sveriges mål om 100 procent förnybar el till 2040. Genom Parisavtalet har Sverige förbundit sig att arbeta för att inte överstiga 1,5-gradersmålet för global temperaturökning. Vi tar även reda på möjligheterna att producera vätgas för att bidra till att minska koldioxidutsläppen i regionen.

Mål 15. Ekosystem och biologisk mångfald

För ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöring samt hejda förlusten av biologisk mångfald.

Vi äger 20 vattenkraftverk i tre olika vattendrag. För att minska vattenkraftens påverkan på den biologiska mångfalden driver vi många olika projekt. Det kan handla om faunapassager och vandringsvägar, vattennivåer i dammar, att sätta ut ålyngel eller att förhindra skadliga vattenväxter som smal vattenpest.