Globala mål för hållbar utveckling

Hållbarhet är en naturlig del av vår verksamhet och är kärnan i vår vision ”Vi bygger världens mest resurseffektiva region”. Vi arbetar med alla FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling i Agenda 2030, men vissa kan vi påverka mer än andra.

FN:s globala mål i Agenda 2030 syftar till att skydda mänskliga rättigheter och förverkliga andra internationella åtaganden för en hållbar utveckling. Sedan 2020 är vi med i UN Global Compact, världens största initiativ för hållbarhet med över 13 000 medlemsföretag och organisationer från fler än 170 länder. Genom medlemskapet har vi förbundit oss att aktivt bidra till FN:s globala mål för hållbar utveckling.

I vårt arbete fokuserar vi på de frågor där vår påverkan är störst och där vi har störst möjlighet att göra skillnad. Vi har prioriterat följande globala mål:

Mål 7. Hållbar energi för alla

Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla

7A Tillgängliggör forskning och teknik samt investera i ren energi

7.1 Tillgång till modern energi för alla

7.2 Öka andelen förnybar energi i världen

Mål 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla

8.7 Utrota tvångsarbete, människohandel och barnarbete

8.8 Skydda arbetstagares rättigheter och främja trygg och säker arbetsmiljö för alla

Mål 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation

9.4 Uppgradera anläggningar och infrastruktur för ökad hållbarhet

9.5 Öka forskningsinsatser och teknisk kapacitet

Mål 11. Hållbara städer och samhällen

Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara

11.2 Tillgängliggöra hållbara transportsystem för alla

11.6 Minska städers miljöpåverkan

Mål 12. Hållbar konsumtion och produktion

Säkerställer hållbara konsumtions- och produktionsmönster

12.2 Hållbar förvaltning och användning av naturresurser

12.5 Minska mängden avfall

12.7 Främja hållbara metoder för upphandling

Mål 13. Bekämpa klimatförändringar

Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser