Ansvarsfördelning

Fastighetsägaren och VA-huvudmannen har båda ansvar att förhindra uppkomst av källaröversvämningar. 

Vårt ansvar (nedan benämnt VA-huvudman) 

  • VA-huvudmannens ledningar ska vara rätt dimensionerade så att ledningssystemet inte blir överbelastat vid normalt förekommande regn.
  • VA-huvudmannens ledningar ska vara väl underhållna. T ex ska avloppsledningarna vara fria från trädrötter och andra föremål som kan reducera kapaciteten.
  • VA-huvudmannen ska vid ombyggnad av kombinerad avloppsledning i gatan till duplikatsystem informera berörda fastighetsägare.

Fastighetsägarnas ansvar

  • Fastighetens VA-system ska vara väl underhållet. Inte minst gäller detta anordningar för skydd mot inträngande avloppsvatten, så kallade bakvattenstopp.
  • Alla förändringar av fastighetens VA-system ska godkännas av VA-huvudmannen.
  • Separera avloppssystemet inom fastigheten då VA-huvudmannen anlagt ett duplikatsystem i gatan.
  • Informera hyresgäster om lämpligt utnyttjande av källaren
Hjälpte denna information dig? Nej