Elnätets framtid och utmaningar

Framtiden väntar inte

För att vi ska kunna fortsätta utveckla våra samhällen och städer och fortsätta ställa om till förnybar energi är ett fungerande elnät en viktig byggsten. Investeringar för att framtidssäkra, underhålla och förbättra är därför nödvändiga. Vi arbetar ständigt med att öka kapaciteten i våra elnät, försöker förebygga framtida problem och ta fram lösningar på potentiella utmaningar. Vi arbetar aktivt för att alla våra 90 000 kunder alltid ska ha tillgång till el – varje dag, dygnet runt.  

Som elnätsägare lägger vi just nu mycket resurser, tid och energi på att utveckla och ställa om våra elsystem i tid för att möta framtidens behov. Vi behöver trygga kapaciteten i elnätet och samtidigt ta hänsyn till vårt klimat. Ett väl utbyggt och fungerande elnät är också en förutsättning för transportsektorns elektrifiering, utbyggnaden av förnybar elproduktion och energiomställningen i industrin och samhället i stort.

Ett gemensamt ansvar

Våra städer utvecklas och vi använder alltmer el. Våra elnät utvecklas också, men inte alltid i samma takt som vår ökade elförbrukning. Det innebär att det börjar bli trångt i våra elnät. Att klara energiomställningen vi står inför är en förutsättning för att Linköping och Katrineholm ska kunna fortsätta att utvecklas och samtidigt nå de uppsatta klimatmålen. En viktig del i detta är att vi alla behöver hjälpas åt och bli bättre på att hushålla med de resurser vi har här och nu. Om vi fortsätter att använda elen på samma sätt som vi gör idag så kommer elen inte att räcka till alla. Det är därför jätteviktigt att vi alla tar ansvar för att använda elen på ett jämnt och hållbart sätt.

Genom att använda mindre el och sprida ut sin elförbrukning jämnt över dygnet undviker vi förbrukningstoppar och minskar belastningen på våra elnät. På så sätt hjälper du oss att minska förbrukningstoppar, och gör så att elen räcker till fler.

Vi är även med och bygger ut och förnyar elnätet på lång sikt för att trygga elförsörjningen. Genom att ta fram scenarier över det framtida elbehovet, och använda olika beräkningsmodeller, kan vi planera för hur vi behöver förstärka kapaciteten i våra nät. Vi har hittills inte haft några problem med otillräcklig kapacitet i våra lokala elnät. Vi följer aktivt utvecklingen inom energi- och transportbranschen, samtidigt som vi kontinuerligt förstärker vår egen kapacitet. På så sätt förbereder vi våra elnät för framtiden. 

Investeringar

Hela tiden, året om, underhåller, förbättrar och bygger vi ut elnätet för att göra det mer effektivt, driftsäkert och att det ska klara av att förse alla med den el som vi behöver. 

Under 2022 investerar vi totalt cirka 133 miljoner kronor i elnätet i Linköping.

  • Cirka 88 miljoner investeras i att förnya och förstärka elnätet.
  • Cirka 45 miljoner investeras i att förtäta befintliga områden och för att ansluta nya kunder.

Vi investerar även 52 miljoner kronor i Katrineholms elnät.

  • Cirka 45,5 miljoner investeras i förnyelse och förstärkning av elnätet.
  • Cirka 12 miljoner investeras i att förtäta befintliga områden och för att ansluta nya kunder.

Utbyggnad och förbättring

Alla de investeringar vi gör hjälper oss att klara av den ökade elektrifieringen och omställningen till mer förnybar el från sol- och vindkraft i nätet. Det ligger även till grund för att vi ska kunna underhålla och bygga ut det elnät vi har idag för att klara av tillväxten i både Linköping och Katrineholm.

Här har vi samlat några exempel på arbeten vi har utfört och kommer att göra framöver för att förbättra och utveckla våra elnät.