Vindkraftverk, Mjölby

Elnätets framtid och utmaningar

Flickar ritar vid ett bord medan mamma gör kaffe i bakgrunden

Framtiden väntar inte

För att vi ska kunna fortsätta utveckla våra samhällen och städer och fortsätta ställa om till förnybar energi är ett fungerande elnät en viktig byggsten. Investeringar för att framtidssäkra, underhålla och förbättra är därför nödvändiga. Vi arbetar ständigt med att öka kapaciteten i våra elnät, försöker förebygga framtida problem och ta fram lösningar på potentiella utmaningar. Vi arbetar aktivt för att alla våra 90 000 kunder alltid ska ha tillgång till el – varje dag, dygnet runt.  

Som elnätsägare lägger vi just nu mycket resurser, tid och energi på att utveckla och ställa om våra elsystem i tid för att möta framtidens behov. Vi behöver trygga kapaciteten i elnätet och samtidigt ta hänsyn till vårt klimat. Ett väl utbyggt och fungerande elnät är också en förutsättning för transportsektorns elektrifiering, utbyggnaden av förnybar elproduktion och energiomställningen i industrin och samhället i stort.

Montör kommer hem till kund

Ett gemensamt ansvar

Våra städer utvecklas och vi använder alltmer el. Våra elnät utvecklas också, men inte alltid i samma takt som vår ökade elförbrukning. Det innebär att det börjar bli trångt i våra elnät. Att klara energiomställningen vi står inför är en förutsättning för att Linköping och Katrineholm ska kunna fortsätta att utvecklas och samtidigt nå de uppsatta klimatmålen. En viktig del i detta är att vi alla behöver hjälpas åt och bli bättre på att hushålla med de resurser vi har här och nu. Om vi fortsätter att använda elen på samma sätt som vi gör idag så kommer elen inte att räcka till alla. Det är därför jätteviktigt att vi alla tar ansvar för att använda elen på ett jämnt och hållbart sätt.

Genom att använda mindre el och sprida ut sin elförbrukning jämnt över dygnet undviker vi förbrukningstoppar och minskar belastningen på våra elnät. På så sätt hjälper du oss att minska förbrukningstoppar, och gör så att elen räcker till fler.

Vi är även med och bygger ut och förnyar elnätet på lång sikt för att trygga elförsörjningen. Genom att ta fram scenarier över det framtida elbehovet, och använda olika beräkningsmodeller, kan vi planera för hur vi behöver förstärka kapaciteten i våra nät. Vi har hittills klarat av att möta de kapacitetsbehov som uppstått. Det har vi gjort genom att med relativt kort ledtid förstärkt det lokala elnätet. Vi följer aktivt utvecklingen inom energi- och transportbranschen, samtidigt som vi kontinuerligt förstärker vår egen kapacitet. På så sätt förbereder vi våra elnät för framtiden. 

Investeringar

Hela tiden, året om, underhåller, förbättrar och bygger vi ut elnätet för att göra det mer effektivt, driftsäkert och att det ska klara av att förse alla med den el som vi behöver.

Under 2023 investerar vi totalt cirka 235 miljoner kronor i elnätet i Linköping. Bland annat kommer

  • cirka 47 miljoner kronor att investeras för att förstärka elnätet i Linköping. Det handlar bland annat om att öka kapaciteten i Linköping för snabbladdning av elfordon.
  • cirka 6 miljoner kronor att investeras för att bygga om gamla ledningar i Vidingsjöområdet för att skapa utrymme för bland annat solcellsanläggningar.
  • vi fortsätta förstärka elnätet i Ljungsbro. Med hjälp av en ny och större mottagningsstation kommer kapaciteten i området att öka. Det förbättrar driftsäkerheten och gör det möjligt för fler kunder att ansluta sig till elnätet.
  • vi förstärka elnätet mellan Slaka och Nykil. I samma område kommer vi också gräva ner de luftburna ledningarna för att minska väderrelaterade strömavbrott.

Vi investerar cirka 67 miljoner kronor i Katrineholms elnät. Bland annat kommer

  • cirka 35 miljoner kronor att investeras för att vädersäkra elledningar och minska väderrelaterade strömavbrott. I Forssjö ersätter vi en oisolerad luftledning med markkabel och i Sågstugan har vi byggt om en avbrottsdrabbad ledning så att våra kunder kommer att få ännu bättre leveranssäkerhet på sin el.
  • vi öka möjligheten för privatkunder att ha solceller och elbilsladdning hemma.
  • vi förstärka området Forssjö. Förstärkningen gör det möjligt för fler nyanslutningar så att boenden kan ansluta både solceller och elbilar.

Utbyggnad och förbättring

Alla de investeringar vi gör hjälper oss att klara av den ökade elektrifieringen och omställningen till mer förnybar el från sol- och vindkraft i nätet. De ligger även till grund för att vi ska kunna underhålla och bygga ut det elnät vi har idag för att klara av tillväxten i både Linköping och Katrineholm.

Här har vi samlat några exempel på arbeten vi har utfört och kommer att göra framöver för att förbättra och utveckla våra elnät.