Tre barn och två vuxna står på en badbrygga vid svensk sjö

Vattenskyddsområden

Linköpings dricksvatten tas från två olika vattentäkter, Motala ström och Stångån. För att de även i framtiden ska kunna fortsätta leverera dricksvatten av hög kvalitet är de skyddade som vattenskyddsområden. Särskilda regler gäller för de som bor, verkar i och besöker området.

Vattenskyddsområden finns för Motala ström(Norrbysjön och Ljungsjön), Stångån  (mellan Tannefors sluss och Brokinds sluss) och Slaka grundvattentäkt (nödvattentäkt). Det betyder bland annat att alla som bor och verkar i området måste vara extra rädda om vattnet och följa de särskilda regler och föreskrifter som gäller där.

150 000 personer får varje dag sitt dricksvatten från våra vattentäkter och vi behöver hjälpas åt att vårda vattnet. Om vi alla bidrar och följer föreskrifterna kommer vi även i framtiden att kunna njuta av rent och friskt vatten. Varje dag. Dygnet runt. I din kran.

Olyckor med spill eller läckage inom vattenskyddsområdet

Ring SOS Alarm 112 och anmäl vad som har hänt.

Stångån

Vattenskyddsområdet är märkt med skyltar längs större vägar och farleder. Stångåns vattenskyddsområde är indelat i tre olika skyddszoner. Reglerna är olika beroende på inom vilken skyddszon man befinner sig.

  • Den primära zonen omfattar själva Stångån och en 50 meter bred strandremsa på vardera sidan av ån och här gäller flest föreskrifter.
  • Den sekundära skyddszonen, består av avrinningsområdet till den primära zonen men också sjöarna Stora Rängen och Lilla Rängen
  • Inom den tertiära zonen (ytterområdet) gäller i första hand allmän försiktighet.

För dig som bor i området

  • I hela skyddsområdet ska skadliga ämnen hanteras på sådant sätt att du inte förorenar mark, grund- eller ytvatten.
  • I primär och sekundär skyddszon, där till exempel Linköpings tätort och Sturefors ingår, är det förbjudet att tvätta bilen på hårdgjorda ytor, till exempel asfalt. Vattnet från uppfarter och gator går till en dagvattenledning som rinner direkt ut i Stångån eller till ett vattendrag som i sin tur leder ut i Stångån.

För dig som är verksamhetsutövare eller jordbrukare

  • Restriktioner i både primär och sekundär skyddszon för bland annat hantering av petroleumprodukter, etablering av ny miljöfarlig verksamhet, täktverksamhet, större anläggningsarbeten samt uppställning av arbetsfordon och tankbilar.
  • Vid bland annat lagring av gödsel gäller speciella föreskrifter. För spridning av kemiska bekämpningsmedel i primär och sekundär skyddszon måste du söka tillstånd från Länsstyrelsen.

För dig som rör dig i området

  • hantera kemiska produkter med aktsamhet. Det kan till exempel vara när du tankar båten eller oljar in din brygga.

Karta över Stångåns vattenskyddsområde

Ljung, Motala Ström

Vattenskyddsområdet är märkt med skyltar längs vägar och farleder. Ljungs vattenskyddsområde är indelat i olika skyddszoner. Reglerna är olika beroende på inom vilken skyddszon man befinner sig.

Läs mer i skyddsföreskrifterna om vad som gäller för just din situation.

Inre skyddszon

Här gäller flest föreskrifter. Området omfattar vattenområdet mellan Borensbergs kraftstation och Malfors kraftverksdamm samt ett ca 50 meter brett landområde i anslutning till vattenområdet. I de fall det finns invallningsvallar är det där gränsen ligger mellan inre och yttre skyddszon.

Yttre skyddszon

Landområdet som är tillrinningsområde till Motala Ström.

För dig som bor, verkar eller befinner dig i området

Det är viktigt att känna till och följa de regler och föreskrifter som gäller för respektive område. Läs detaljerna i skyddsföreskrifterna nedan.

Karta över Ljungs vattenskyddsområde

Om du har frågor om föreskrifterna för Ljungs vattenskyddsområde vänder du dig till Länsstyrelsen.

Slaka vattenskyddsområde

Linköpings kommunfullmäktige beslutade den 23 november 2021 om att göra grundvattentäkten i Slaka till ett vattenskyddsområde. Grundvattentäkten är en nödvattetäkt och behöver därför ett bra skydd så att vattnet ska kunna användas även i framtiden.

Det här gäller för området

Slaka vattenskyddsområde är indelat i primär och sekundär zon. Inom vattenskyddsområdet gäller regler som måste följas. I den primära zonen är reglerna strängare än inom den sekundära zonen. Läs mer i skyddsföreskrifterna om vilka regler som gäller.

 

Hjälpte denna information dig? Nej