Nytt liv åt kvarndamm i Berg

Vi tar nu ytterligare steg för att förbättra dagvattenhanteringen i Linköpings kommun. Vi planerar att ansöka om tillstånd för att omvandla en gammal kvarndamm i Blackbäcken till en damm för dagvattenhantering. Dammen ligger i Berg, ungefär 10 kilometer nordväst om Linköpings centrum.

en grumlig damm i lummigt och grönt område

Så ser planerna ut

Området öster om dammen, som tidigare var ett industriområde, planeras att byggas om till bostadsområde. Den gamla kvarndammen har bedömts vara den lämpligaste platsen för att ta hand om dagvatten från det planerade området. Här planerar vi att samla upp, fördröja och rena dagvattnet innan det fortsätter vidare till Motala ström via Blackbäcken.

Samråd med berörda parter

En viktig del i arbetet med dagvattendammen är att hålla samråd  enligt 6 kap. miljöbalken för att undersöka om projektet kan ha stor påverkan på miljön. Vi har nu tagit emot era synpunkter på projektet och kommer att sammanställa dem i en redogörelse inom kort. 

Underlag projekt Damm Vreta-Berg

Samrådsunderlag Damm Vreta-Berg (pdf 6,4 MB)

Samrådsunderlaget är inte helt tillgänglighetsanpassat för dig som använder skärmläsare. Om du har frågor kring innehållet i samrådsunderlaget är du välkommen att kontakta Rasmus Hugoo på e-post rasmus.hugoo@tekniskaverken.se eller telefon 013-20 93 40. 

Relaterad information