Så fungerar elmarknaden

Sedan 1996 är elmarknaden i Sverige avreglerad. Det innebär att du kan köpa el från vilket elhandelsföretag du vill – marknaden är fri. Elnätsmarknaden är däremot fortfarande ett monopol som regleras av staten – av praktiska skäl finns bara ett elnätsföretag som distribuerar elen du köpt från ditt elhandelsföretag hem till dig. Du måste ha avtal med både ett elnätsföretag och ett elhandelsföretag.

Elnät

Elnätsföretagen ansvarar för den infrastruktur, det vill säga ledningar och kablar, som behövs för att distribuera elen hem till dig. Det skulle bli väldigt kostsamt och rörigt om de olika elnätsföretagen skulle dra egna ledningar hem till kunder spridda över hela landet. Därför har riksdagen beslutat att elnätsföretagen ska ha ensamrätt på eldistributionen inom det område där det aktuella elnätet finns. För att få elen hem till dig betalar du en elnätsavgift, som består av en fast del, årsavgift, och en rörlig del, elöverföringsavgift.

Elhandel

Den nordiska elbörsen NordPool är den gemensamma handelsplatsen för el i Norden. Här säljer elproducenterna sin el till elhandelsföretagen. Priset på börsen styrs av tillgång och efterfrågan, precis som på den vanliga aktiebörsen. Elhandelsföretagen säljer sedan elen vidare till konsumenten. Du köper el av ett elhandelsföretag genom att teckna ett elhandelsavtal. I avtalet kan du oftast välja om du vill ha fast eller rörligt elpris och därigenom påverka dina elkostnader. Kontakta ditt elhandelsföretag för mer information om priser och avtal.

Skatter och avgifter

En stor del av dina elkostnader består av skatter. Dessutom tillkommer en rad andra avgifter till staten och andra myndigheter. För att gynna utbyggnaden av elproduktion från energikällor med lägre miljöpåverkan betalar du en elcertifikatavgift. Denna avgift tas ut av ditt elhandelsföretag och kan därmed variera. Dessutom tillkommer avgifter till elsäkerhetsverket som används för att bekosta deras verksamhet. Till din totala kostnad för el tillkommer moms - alltså även på skatter och myndighetsavgifter.

Elens väg hem till dig

Eftersom el inte kan lagras, skickas den ut i kraftledningarna i samma ögonblick som den produceras. I Sverige finns idag omkring 62 000 mil elledningar, vilket motsvarar 15,5 varv runt jorden.

Stamnät

Stamnät kallas det elnät som täcker hela Sverige. Stamnätet transporterar elen från till exempel vattenkraftverk vidare ut i landet. I de stora kraftledningarna är spänningen 400 000 volt.

Regionnät

Via mottagningsstationer sänks spänningen och fördelas vidare ut i regionnätet till vissa större industrier, som förbrukar mycket el. Regionnätet är mer förgrenat än stamnätet.

Lokalnät

Till sist tar de lokala elnäten vid och skickar elen via nätstationer till mindre industrier, hushåll och andra som behöver el. Spänningen är nu bara 230 volt, vilket är vad du har i ditt eluttag. I större delen av Linköpings kommun är det Tekniska verken Linköping Nät AB som ansvarar för lokalnätet och i huvuddelen av Katrineholms kommun är det Tekniska verken Katrineholm Nät AB.

 

Hjälpte denna information dig? Nej