Vår policy för kvalitet, miljö och arbetsmiljö

 

Drivande - Positiva - Trovärdiga

Tekniska verken är ett regionalt företag med Linköping som bas och med energi och miljö som hörnpelare. Vi erbjuder produkter och tjänster på affärsmässiga grunder vad gäller el, vatten, värme, kyla, avfallshantering, biogas och bredband.

Vårt sätt att arbeta och leda verksamheten ska ligga i framkant och leda till mätbara förbättringar av kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Vi ska följa lagkrav och andra bindande krav som gäller för verksamheten.

Kvalitet

Vi vill ha nöjda kunder. Vi ska erbjuda produkter vi är stolta över, och utveckla innovativa produkter i dialog med våra kunder. Vi ska ha kundperspektiv på det vi gör samt tillhandahålla väl fungerande och hållbara produkter. Våra kunder ska känna att vi ger dem trygghet och komfort genom säkra leveranser.

Genom att utveckla medarbetarnas kompetens och engagemang hittar vi bättre lösningar, nya produkter
och nya affärer.

Miljö

Som en koncern där samhällsnyttan och miljön är affärsfokus vill vi ta ansvar och agera för en hållbar
utveckling. Vi vill bygga världens mest resurseffektiva region, därför kommer vi att arbeta aktivt för att minska användningen av naturresurser i ett livscykelperspektiv och att öka andelen förnybar energi.

Vårt sätt att arbeta ska leda till att vår egen och våra kunders miljöpåverkan och energiförbrukning minskar. I vår verksamhet ska vi minska användningen av farliga ämnen samt förebygga föroreningar och olyckor.

Arbetsmiljö

Arbetsplatsen ska vara säker. Friskvård och ett aktivt förebyggande arbete inom den fysiska, psykiska och
sociala arbetsmiljön är naturligt och viktigt för verksamheten. Vi förebygger ohälsa och olycksfall genom att gemensamt höja medvetandet och engagemanget för arbetsmiljöfrågor, följa upp händelser samt åtgärda brister. Var och en har ett eget ansvar för sin säkerhet.

Hjälpte denna information dig? Nej