Betydande miljöaspekter

Vår verksamhet är bred och vår vision är att bli världens mest resurseffektiva region, någonting vi jobbar för varje dag.

Vårt miljöarbete utgår från våra betydande miljöaspekter som visar att vår verksamhet bidrar med både positiv och negativ miljöpåverkan.

Klimat

+ Förnybar energiproduktion: vindkraft, vattenkraft, biogas, biomassa.
+ Energiåtervinning ur avfall ger värme, kyla, el, fordonsbränsle.
- Delvis fossila bränslen i form av olja och kol vid energiproduktion.
- Delvis fossilt fordonsbränsle vid inleveranser, egna transporter och vid entreprenader.

Resurseffektivitet

+ Stödjer kunders källsortering genom t ex Gröna påsen, återvinningscentraler, viktbaserad taxa.
+ Energiåtervinning ur avfall ger värme, kyla, el, fordonsbränsle.
+ Återföring av näringsämnen via slam och biogödsel.
+/- Återanvändning av slagg och aska.
- Egen användning av energi.

Skadliga ämnen till luft, mark och vatten

+ Rening av avloppsvatten från hushåll och företag.
- Utsläpp av försurande och gödande ämnen från avloppsvatten och eldning i pannorna.
- Rester av giftiga ämnen, metaller och läkemedelsrester från eldning i pannorna och avloppsvatten.
- Farliga ämnen finns i bl a process- och underhållskemikalier.
- Risk för olycka med utsläpp, t ex brand, oljeläckage, bräddning.
- Påverkan på biologisk mångfald p g a vattenkraftproduktion.

Hjälpte denna information dig? Nej