Så här arbetar vi hållbart

Vi arbetar med hållbar samhällsutveckling och smarta lösningar, på ett sätt som minimerar miljöpåverkan och som gör vardagen enklare för våra kunder. Vår affärsmodell bygger på lösningar som är långsiktigt hållbara för samhället, miljön och ekonomin.

Vår breda verksamhet, med åtta olika affärsområden – från leverans av rent vatten till energiåtervinning ur avfall och tillhandahållande av bredband – är som ett stort resurseffektivt system med cirkulära flöden som främjar hållbar utveckling. Samspelet i systemet (se bilden ovan) visar också hur breda och integrerade de ekonomiska, miljömässiga och sociala hållbarhetsfrågorna är i vår verksamhet.

Tar tillvara resurser som annars skulle gå förlorade

Vi har utvecklat, och fortsätter att utveckla, ett av världens mest resurseffektiva energisystem genom att ta tillvara resurser som annars skulle gå förlorade. Genom att sätta samman produktionskedjor och skapa sammanhang mellan olika delar av verksamheten skapar vi en mer hållbar affär.

Ett cirkulärt exempel - biogas av hushållens matavfall

Ett exempel är att vi samlar in hushållens matavfall och gör biogas av dem. Företaget Biototal tar sedan vara på det biogödsel som blir en biprodukt av biogasframställningen. De förmedlar biogödslet till lantbrukare för spridning på åkermark. På så vis kan nya grödor gro och bli ny mat, som i sin tur blir matavfall och ny biogas. Cirkeln är därmed sluten.

De sidoprodukter som uppkommer i verksamheten, exempelvis biogasproduktion från vår insamling av matavfall, och den flexibilitet vi får genom att ha flera energislag, gör oss mindre sårbara och mer konkurrenskraftiga som koncern. Detta trots att vi är mycket väderberoende.

Andra faktorer som påverkar vår verksamhet är till exempel politiska beslut, förändrade konsumtionsmönster, nya kundbehov och varierande elpriser.

En god ekonomi - en förutsättning för investeringar i framtidssäker teknik

Våra affärer ser olika ut men de sker i samspel och som komplement till varandra, vilket ger oss en god ekonomisk grund. Det ger oss också möjligheten att uppfylla de krav på avkastning som vår ägare ställer. Att ha god ekonomi på lång sikt är en förutsättning för att vi ska kunna investera i framtidssäker teknik och fortsätta bygga världens mest resurseffektiva region.

Läs mer i vår hållbarhetsredovisning

I hållbarhetsredovisningen berättar vi om vad vi har gjort inom ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet det senaste året.

Hjälpte denna information dig? Nej