Vår policy för kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Hållbart och resurseffektivt

Tekniska verken är en regional koncern med Linköping som bas och med energi och miljö som hörnpelare. Vi erbjuder produkter och tjänster på affärsmässiga grunder vad gäller el, elnät, vatten, värme, kyla, avfallshantering, biogas, biogödsel och bredband.

I en värld full av utmaningar, där allt färre resurser behöver räcka till allt fler och klimatförändringarna är ett faktum, vill vi ta ett större ansvar. Därför bygger vi världens mest resurseffektiva region.

Vårt sätt att arbeta och leda verksamheten ska ligga i framkant och leda till mätbara förbättringar inom såväl ekonomisk, ekologisk som social hållbarhet. Vi utgår från FN:s globala mål i Agenda 2030, och fokuserar särskilt på de hållbarhetsfrågor där vi har störst möjlighet att påverka och göra skillnad.

Miljö och klimat

Tillsammans med kunder och samarbetspartners tar vi ansvar för att resurser nyttjas både hållbart och cirkulärt. Vi arbetar för att minska användningen av naturresurser i ett livscykelperspektiv. Vi återvinner, återanvänder och skapar nytt värde så att resurser används på ett smartare sätt.

Vårt sätt att arbeta ska leda till att vår egen och våra kunders miljöpåverkan och energiförbrukning minskar och bidra till minskning av globala klimatpåverkande utsläpp. I vår verksamhet minskar vi användningen av farliga ämnen samt förebygger föroreningar och olyckor. Vi följer lagkrav och andra bindande krav som gäller för verksamheten.

Kvalitet och kundfokus

Vi ökar resurseffektiviteten genom att ta fram innovativa tjänster som förenklar våra kunders vardag. Med hjälp av ny teknik utvecklar vi samhället genom nya lösningar för det intelligenta hemmet och framtidens stad. Vi utvecklar och erbjuder smarta energilösningar och möjliggör det digitala samhället.

Vi lär oss förstå våra kunders drivkrafter och värderingar genom att lyssna och bygga relationer som skapar del-aktighet. Vi vårdar, utvecklar och stärker våra varumärken genom att allt vi gör och säger präglas av våra kärnvärden: Drivande, positiva och trovärdiga. Vårt erbjudande utgår från kundens situation och beteende. Genom digitala lösningar gör vi det snabbt och enkelt för kunden och effektiviserar våra arbetssätt. Våra kunder ska känna att vi ger dem trygghet och komfort genom säkra leveranser.

Arbetsmiljö och hälsa

Alla beslut vi tar och aktiviteter vi genomför inom Tekniska verken-koncernen ska genomsyras av omtanke om vår gemensamma arbetsmiljö. Vi som arbetar här ska inte drabbas av ohälsa eller komma till skada på grund av arbetet.

Alla medarbetare ska trivas och få möjligheter till utveckling. Friskvård och ett aktivt förebyggande arbete inom den fysiska, psykiska och sociala arbetsmiljön är naturligt och viktigt för vår verksamhet. Vi accepterar ingen form av mobbning eller trakasserier på vår arbetsplats, och vi arbetar aktivt med mångfalds- och likabehandlingsfrågor.

Var och en har ett eget ansvar för sin arbetsmiljö, säkerhet och hälsa.

Arbetsgivare, arbetstagare och skyddsombud utför arbetsmiljöarbetet tillsammans. Vi förebygger ohälsa och olycksfall tillsammans, genom att gemensamt öka medvetandet och engagemanget för arbetsmiljöfrågor. Vi rapporterar riskobservationer, inträffade olyckor och tillbud, vi följer upp händelser samt åtgärdar brister.