Betydande miljöaspekter

Vårt miljöarbete utgår från våra betydande miljöaspekter som visar att vår verksamhet bidrar med både positiv och negativ miljöpåverkan.

Klimat

+ Förnybar energiproduktion: vindkraft, vattenkraft, biogas, biomassa.
+ Energiåtervinning ur avfall ger värme, kyla, el, fordonsbränsle.
- Delvis fossila bränslen i form av olja och kol vid energiproduktion.
- Delvis fossilt fordonsbränsle vid inleveranser, egna transporter och vid entreprenader.

Resurseffektivitet

+ Stödjer kunders källsortering genom t ex Gröna påsen, återvinningscentraler, viktbaserad taxa.
+ Energiåtervinning ur avfall ger värme, kyla, el, fordonsbränsle.
+ Återföring av näringsämnen via slam och biogödsel.
+/- Återanvändning av slagg och aska.
- Egen användning av energi.

Skadliga ämnen till luft, mark och vatten

+ Rening av avloppsvatten från hushåll och företag.
- Utsläpp av försurande och gödande ämnen från avloppsvatten och eldning i pannorna.
- Rester av giftiga ämnen, metaller och läkemedelsrester från eldning i pannorna och avloppsvatten.
- Farliga ämnen finns i bl a process- och underhållskemikalier.
- Risk för olycka med utsläpp, t ex brand, oljeläckage, bräddning.
- Påverkan på biologisk mångfald p g a vattenkraftproduktion.