Effektabonnemang

Effektabonnemang gör det möjligt för dig och ditt företag att påverka era elnätskostnader – samtidigt som ni bidrar till ett hållbart energisystem. Här förklarar vi hur effektabonnemanget fungerar och hur ditt företag kan minska era elnätskostnader.

Effektbaserat pris även för dig med säkring 16-63 A

Du som har säkringsabonnemang 16-63 A , kommer under 2024 att betala din elnätsavgift på ett nytt sätt. Den nya prismodellen har tre delar, jämfört med gamla som har två. Den nya prisdelen är en rörlig effektavgift som baseras på när du använder mest el på en och samma gång, vilket kallas för effekttoppar. 

Detta innebär effektabonnemanget

Med effektabonnemanget betalar du och ditt företag mer om ni genomför många aktiviteter som kräver el vid samma tidpunkt, eftersom det kräver mer effekt, än om ni sprider ut er elförbrukning. Det blir tydligare hur stor effekt ni faktiskt använt varje månad, och redan på nästa månadsfaktura får ni betala för föregående månads elförbrukning. Detta innebär att du och ditt företag enklare får en överblick över er verksamhet och kan hitta toppar och dalar i elförbrukningen.

elkostnad

Effektabonnemangets uppbyggnad

Elkostnaden består av tre delar: elnät, elhandel och skatter och avgifter. Elnätskostnaden består i sin tur också av tre delar.  

  • Fast årsavgift. Den fasta avgiften baseras på vilken säkringsstorlek ni har. Om ni har en högspänningsanläggning baseras avgiften på effektuttaget.
  • Rörlig elöverföringsavgift. Den rörliga elöverföringsavgiften baseras på hur mycket el ni använder.
  • Effektavgift. Effektavgiften baseras på er förbrukningstopp varje månad. Effektavgiften baseras på ditt högsta effektuttag per månad. Priset är högre på vintern än på sommaren.

Abonnemanget gynnar klimatet

Prismodellen togs fram för att fungera i framtidens elnät. Vårt samhälle blir alltmer beroende av el, samtidigt som omställningen till förnybar el ställer nya krav på vår elproduktion och våra elnät. Med fler små elproducenter av sol- och vindkraft och en ökad elförbrukning för bland annat transporter, ökar utmaningarna att hålla balansen mellan produktion och konsumtion av el.

För att klara omställningen krävs att vi tillsammans förändrar och sprider ut elförbrukningen. Effektabonnemanget uppmuntrar dig att se över och jämna ut företagets elförbrukning över dygnet och året. På så vis räcker elen till fler, och ni som kund bidrar dessutom aktivt till att Sverige klarar miljömålet om 100 procent förnybar el i elsystemet.

Effektavgiften kan jämföras med trängselskatt 

När ni använder mycket el samtidigt krävs en större elledning för att få elen hem till dig. Om många använder mycket el samtidigt får vi effekttoppar, även kallat förbrukningstoppar, som gör att nätet inte räcker till alla. En parallell kan dras till trängselskatt. Om alla skulle åka på vägarna samtidigt, skulle vägarna behöva byggas ut. På samma sätt kommer ni att få betala ett högre effektpris om ni har en hög topp, eftersom det innebär en högre belastning på elnätet.   

Effektmodellen gäller för den del av era elkostnader som rör elnätet. Både i Linköping och Katrineholm är det verksamheter på låg- eller högspänning med en säkring större än 63 ampere som berörs av effektmodellen. 

Med den nya prismodellen vill vi uppmuntra företag att sprida ut sin elförbrukning. 

En säljare talar med en kund vid sitt skrivbord

Hur kan vi påverka våra elnätskostnader?

Med små förändringar kan du och ditt företag göra stor skillnad på fakturan. Här får ni några tips:

  • Fördela elförbrukningen över dygnet och året. Kan ni till exempel köra vissa processer vid andra tider och därmed fördela elförbrukningen jämnare över dygnet? Då kan ni påverka er avgift.
  • Minska er elförbrukning.
  • Se över säkringen och anpassa den efter hur mycket effekt som behövs. Den fasta avgiften baseras på storleken på säkringen. En för stor säkring gör att ni får betala mer avgift – helt i onödan. Kontakta en elinstallatör om ni behöver hjälp med att se över säkringen.