Utbyggnad av VA-nätet i Vimarka

I december 2021 tog kommunfullmäktige beslut om att utöka allmänt VA i Vimarka. Här kan du läsa om när utbyggnaden beräknas ske och vad det kommer innebära för dig som fastighetsägare i området.

 • Vimarkaområdet identifierades 2017 som en bebyggelsegrupp där kommunen bedöms ha ett ansvar för utbyggnad av allmänt VA.

 • Beslut om utökning av verksamhetsområdet fattades av kommunfullmäktige i december 2021. Tekniska verken i Linköping AB gavs då i uppdrag att inleda utbyggnadsprojektet. 

 • Utbyggnaden kommer att ske i två etapper.
 • Du som fastighetsägare får information om var du kan koppla på ledningsnätet. Du får sedan betala en anläggningsavgift och därefter betalar du löpande för den mängd vatten som används.

Kommunens bedömning i Vimarka

Inför beslutet gjorde kommunen en bedömning av vilka konsekvenser som riskerar att uppstå på sikt om alla fastigheter/tomter inom en bebyggelsegrupp skulle ha lokala enskilda lösningar.

I arbetet med VA-planen för landsbygden var bedömningen att Vimarkaområdet ska få allmänt VA. Det finns flera hälso- och miljöskäl i bedömningen:

 • Det är ett stort antal bostadshus inom ett begränsat geografiskt område.
 • Det saknas idag samlad dricksvattenförsörjning och spillvattenhantering för hela bebyggelsegruppen.
 • Att ta ut dricksvatten och ha utsläpp av avloppsvatten vid varje fastighet/tomt bedöms medföra risker för dricksvattenkvaliteten och är inte långsiktigt hållbart.
 • Utsläpp av avloppsvatten vid varje fastighet/tomt bedöms medföra en risk för påverkan på Sviestadåns möjlighet att uppnå ”God ekologisk status”.
 • Vimarka ligger i närheten av Linköpings tätort och är ett omvandlingsområde. Med det menas att fritidshus successivt omvandlas till fritidshus som kan nyttjas året runt och till permanenthus.

Vilka fastigheter omfattas av utbyggnaden? 

Det området som identifierades i samband med VA-planen 2017 visas i bilden. Beslut är fattat av kommunfullmäktige.

 

Kartan visar det området för verksamhetsområde som identifierades i VA-planen 2017.

Vad kommer att hända?

Utbyggnaden kommer att göras i två etapper eftersom området är stort och det samtidigt pågår ett arbete med att ta fram en detaljplan för del av området.

I etapp 1 byggs överföringsledningar mellan pumpstationen vid Sviestadån och området. Därefter byggs själva ledningsnätet och förbindelsepunkter för de fastigheter som ligger söder om planområdet (bild nedan). Det är för dessa fastigheter beslutet om verksamhetsområde omfattas.

 Rött område visar Etapp 1 där byggstart är planerad till våren 2024.

Fastigheter som berörs av utbyggnaden av verksamhetsområde i Etapp 1

Vimarka 2:11

Vimarka 2:12

Vimarka 2:13

Vimarka 2:14

Vimarka 2:15

Vimarka 2:22

Vimarka 2:25 

Vimarka 2:26

Vimarka 2:36

Vimarka 2:37

Vimarka 2:38

Vimarka 7:2 

Vimarka 6:1 

Vimarka 7:1

Vårdsbergs-Hovetorp 1:4

Hur ser tidsplanen ut? 

 • November 2021 - Informationsbrev till fastighetsägare och markägare 

 • December 2021 - Kommunfullmäktige beslutar om utökning av verksamhetsområde 

 • 2022 - Tekniska verken inleder planering, projektering och utbyggnad av Etapp 1 

 • 2023 - Informationsmöte till boende. Inbjudan skickas hösten 2023
 • 2024 - Utbyggnad och förbindelsepunkter upprättas och fakturering sker

Etapp 2

Innan Etapp 2 inleds kommer kommunfullmäktige att besluta även där om att verksamhetsområdet ska utökas. Det arbetas just nu med att ta fram en detaljplan för området. När detaljplanen har vunnit laga kraft kan också verksamhetsområdet börja byggas ut.

Läs mer

Vad är ett verksamhetsområde och hur påverkar utbyggnaden mig som fastighetsägare  

Hjälpte denna information dig? Nej