Utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp i Roxenbaden

Den 5 december tog Kommunfullmäktige beslut om att det kommunala vatten- och avloppsnätet (VA-nätet) ska byggas ut i Roxenbaden. Nu är det vår tur att, på kommunens uppdrag, planera och genomföra utbyggnaden.

Innan vi kan börja dra ledningar och du kan ansluta ditt hus, behöver vi planera och förbereda. Vi kommer också att samarbeta med markägare för att bestämma var det nya VA-nätet ska placeras. Dessa steg tar tid, men de lägger grunden för en så bra lösning som möjligt.

Informationsträff om projektet

Du har antingen fått en inbjudan till tisdagen den 23 april eller torsdagen den 25 april. Under informationsträffen kommer vi berätta om projektet i sin helhet. Du har möjlighet att ställa frågor och få en klarare bild av hur tidplanen ser ut.

Vi bygger med hänsyn till landskap och djurliv

När vi planerar utbyggnaden tar vi stor hänsyn till Roxenbadens rika djurliv och känsliga landskap. Det gör vi bland annat genom att placera stora delar av ledningen i botten på Roxen, i stället för på land. Det kallas för en sjöledning. 

Med en sjöledning kan vi minska mängden yta på land vi behöver gräva upp. Risken för läckage är minimal. Skulle det ändå inträffa, är ledningen utrustad med ett effektivt mät- och larmsystem som omedelbart varnar oss. Mängden spillvatten som hinner läcka ut är därför väldigt liten.

När VA-anslutningen är på plats

Med allmänt vatten och avlopp får du de här fördelarna:

 • Dricksvatten som garanterat håller hög kvalitet. Vi tar regelbundna prover och analyserar vattnet så att det uppfyller alla krav från Livsmedelsverket.
 • Vi sköter drift och underhåll av ledningarna fram till din tomtgräns, och ser till att leveransen fungerar. 
 • Du gör en långsiktig investering som oftast höjer värdet på din fastighet.
 • Du bidrar till att minska miljöpåverkan på Roxen, och att sjön kan återhämta sig.

Preliminär tidplan

 1. Våren 2024. Vi bjuder in till en informationsträff där vi berättar om projektet och du har möjlighet att ställa frågor. Du kommer att få en inbjudan till träffen i brevlådan.
 2. Mellan 2024 och 2025. Vi börjar planera och utreda hur VA-nätet ska se ut i Roxenbaden tillsammans med vår blivande entreprenör. En stor del av arbetet inkluderar att planera för den 7,5 km långa sjöledningen. Vi samarbetar också med markägare för att komma fram till var ledningarna kan dras på land.
 3. Mellan 2025 och 2027. Sjöledningen börjar byggas och behöver vara färdig senast våren 2027. Du får information inför att arbetet startar, där vi meddelar att vi börjar röra oss i området.
 4. Mellan 2026 och 2027. När sjöledningen är klar börjar vi att dra ledningarna på land. Beroende på när det blir startar den här etappen under 2026 eller 2027. Du får information om var vi kommer att befinna oss och hur det påverkar framkomligheten i området. Självklart gör vi vad vi kan för att begränsa den påverkan.

  Du kommer också att få ett förslag om vilken anslutning, lågtrycksavlopp eller självfall, som är aktuellt på din tomt. Vi ger dig även en rekommendation om var förbindelsepunkten och den eventuella pumpsationen ska placeras, samt hur du går tillväga för att ansluta ditt hus när förbindelsepunkten är på plats.
 5. Mellan 2027 och 2029. Nu är det dags för oss att sätta upp förbindelsepunkter för alla hus som ska anslutas. Vi meddelar dig när förbindelsepunkten till ditt hus är på plats. 
 6. Våren 2029. Nu har alla hus fått en förbindelsepunkt och information om att de nu kan ansluta sina hus till VA-nätet.
Medarbetare arbetar med avloppsbrunn

De flesta hus kommer att anslutas med lågtrycksavlopp

I Roxenbaden finns det väldigt mycket berg i marken. Det gör att vi i majoriteten av området inte kan bygga ett avloppsnät med självfallsledningar, där avloppsvattnet automatiskt rinner vidare till avloppsnätet. I stället kommer de flesta att ansluta sina hus med så kallade lågtrycksavlopp (LTA). Det innebär det installeras en pumpstation i marken på tomten som hjälper till att pumpa vidare avloppsvattnet. Vi kommer att meddela dig vilken anslutning – lågtrycksavlopp eller självfall – som är aktuellt för dig via brev.

Frågor och svar

Anslutningen till VA-nätet innefattar flera olika kostnader, både innan och efter anslutningen.

Anläggningsavgift

För anslutningen till VA-nätet betalar du en engångskostnad som kallas för anläggningsavgift. I år (2024) är anläggningsavgiften för ett bostadshus cirka 140 000 kronor inklusive moms. Exakt vad du kommer att betala styrs av prislistan som är aktuell det år vi har grävt fram ledningarna till din tomt. Du betalar anläggningsavgiften när vi har lämnat över förbindelsepunkten till dig.

Förbindelsepunkten är gränsen mellan VA-nätet och ditt hus VA-installation. Det är alltså från den du drar ledningen fram till pumpstationen och vidare till ditt hus. Förbindelsepunkten ligger oftast 0,5 meter utanför tomten.

Markarbetet på din tomt

Du ansvarar för att installera ledningarna på din tomt, från förbindelsepunkten fram till ditt hus. Det gör du genom att anlita en gräventreprenör. Om tomten inte har rätt förutsättningar för självfallsledningar behöver du också installera en pumpstation (lågtrycksavlopp). I så fall levererar vi pumpstationen hem till dig. Kostnaden för att installera och dra fram ledningar beror på hur marken på din tomt ser ut, avståndet ledningarna behöver dras och vilken entreprenör du väljer att anlita.  

Ordna en plats för vattenmätaren

Mängden vatten du använder mäts med hjälps av en vattenmätare. Den ska vara placerad där vattenledningen kommer in i huset, skyddad från att frysa och lättåtkomlig för eventuellt underhåll. Du får ett väggfäste där mätaren ska sitta från oss, men själva monteringen av väggfästet bekostar du själv genom att anlita en VVS-montör. Sedan kommer vi hem till dig och monterar vattenmätaren.

Månadskostnad efter anslutningen

När ditt hus är anslutet betalar du en månadskostnad med en fast och en rörlig del. Den rörliga delen består av hur mycket vatten du använder. Den fasta delen går till att täcka bland annat underhåll av nätet. Lär dig mer om din vattenmätare.

Vi kommer att informera dig löpande under projektets gång med information om vad vi gör och vad du behöver göra. När vi är klara med utbyggnaden av VA-nätet till Roxenbaden och har upprättat en förbindelsepunkt vid ditt hus, är det dags för dig att ansluta dig. Du kommer få information i god tid innan det är dags för anslutning.

Det är kommunfullmäktige som bestämt vilka fastigheter som ingår i verksamhetsområdet. Om din fastighet berörs kommer du att ha fått information om det i din brevlåda. 

Vad är ett verksamhetsområde?

Ett verksamhetsområde är ett geografiskt avgränsat område som ska anslutas till det allmänna dricksvatten- och avloppsledningsnätet. Ett verksamhetsområde är till för att skydda miljön och människors hälsa.

Det är Linköpings kommun som planerar och tar beslut om i vilka områden som VA-nätet ska byggas ut till. Roxenbaden identifierades 2007 som en bebyggelsegrupp där kommunen bedöms ha ett ansvar för utbyggnad av allmänt vatten och avlopp. 

I november 2023 beslutade kommunfullmäktige att Roxenbaden ska ingå i verksamhetsområdet för allmänt vatten och avlopp. Den 5 december 2023 tog kommunfullmäktige i Linköpings kommun beslut om att bygga ut VA-nätet i Roxenbaden. Efter att beslutet togs fick vi i uppdrag av Linköpings kommun att inleda projektet. 

Miljö och efterfrågan

Det finns flera anledningar till att kommunen tog beslut om allmänt vatten och avlopp i området.

 • Vi behöver hjälpas åt att ta hand om Roxen. Vattenkvalitén i Roxen är låg. Sjön är övergödd och lever inte upp till kraven på god ekologisk status. Det betyder att det finns för mycket växtnäringsämnen, och att växt- och djurlivet är sämre än vad de borde vara.

  Problemen beror till stor del på utsläpp av avloppsvatten, även fast det är renat. När många enskilda avlopp tillsammans släpper ut avloppsvatten blir den totala belastningen stor. Genom att införa ett gemensamt VA-system kan vi tillsammans minska utsläppen och förbättra Roxens vattenkvalitet – både för oss, naturen och framtida generationer. 
 • Efterfrågan på VA har ökat i området. Ytterligare en anledning till beslutet är att många i området gör om sina fritidshus till året om-boenden. Det har skapat hög efterfrågan på allmänt vatten och avlopp.

När du blir ansluten kommer du inte längre att behöva den anläggning för vatten och avlopp som du haft tidigare. Du ansvarar själv för att eventuella brunnar töms helt och forslas bort eller hanteras på annat säkert sätt.

Det finns inte något generellt krav på sanering av äldre markbäddar och infiltrationer. Dessa får som regel ligga kvar. Om du vill gräva upp din markbädd ska du först låta den vara orörd i minst tre månader, för att förhindra smittspridning.

Frågor eller funderingar?