Så påverkas du när VA-nätet byggs ut på Linköpings landsbygd

Flera områden i Linköpings kommun är planerade för utbyggnad av det allmänna VA-nätet. Här kan du läsa hur processen går till och hur det påverkar dig som bor där.

Hitta på sidan

Vad är ett verksamhetsområde?

Ett verksamhetsområde är ett geografiskt avgränsat område där vatten- och avloppsförsörjningen (VA) ska ske genom det allmänna dricksvatten- och avloppsledningsnätet. Ett verksamhetsområde är till skydd för miljön och/eller människors hälsa.

Inom verksamhetsområdet är VA-huvudmannen i kommunen skyldig att förse alla fastigheter med vatten och avlopp. I Linköpings kommun är Tekniska verken VA-huvudman.

Fastighetsägaren inom ett verksamhetsområde är i sin tur skyldig att betala anläggningsavgift när VA-nätet är utbyggt och det finns en förbindelsepunkt att ansluta fastigheten till. 

Därför byggs VA-nätet ut

I takt med att Linköpings kommun växer beslutas det också att det allmänna ledningsnätet för vatten och avlopp (VA) ska byggas ut. Det är Linköpings kommun som planerar och tar beslut om i vilka områden som VA-nätet ska byggas ut. 

Tekniska verken får sedan i uppdrag av kommunfullmäktige att starta utbyggnaden av ledningsnätet i de aktuella områdena, och bygger därefter fram en förbindelsepunkt till tomtgräns för varje fastighet.

Bilden nedan visar prognosen för utbyggnadsplanen som Linköpings kommun har tagit fram. De områden som närmast är aktuella för utbyggnad av det allmänna VA-nätet är till exempel Vimarka och Fjälla.  Hela VA-planen för landsbygden finns på kommunens webb.

Så går processen till – från plan till utbyggnad

Linköpings kommun planerar och tar beslut

Det tar olika lång tid från plan till att beslutet om utbyggnad vinner laga kraft. Ofta består processen av en förstudie och utredning, att ta fram en ny detaljplan eller nya områdesbestämmelser. I vissa områden beslutas det om verksamhetsområde för VA utan att en detaljplan tas fram.

Processen för Linköpings kommun

 

Tekniska verken får uppdrag att bygga ut VA-nätet

När det finns ett formellt beslut i kommunfullmäktige ges uppdraget till oss på Tekniska verken att påbörja utbyggnaden av ledningsnätet. Det är också kommunfullmäktige som beslutar vilka fastigheter som ska ingå i respektive verksamhetsområde. Den som äger en fastighet eller byggnad som ligger utanför verksamhetsområdet kan, i mån av kapacitet, ha möjlighet att ansluta sig till det kommunala nätet, men då som avtalskund till Tekniska verken.

Processen för Tekniska verken arbete 

Så påverkas du av utbyggnaden

Du behöver betala en anläggningsavgift

Enligt vattentjänstlagen ska alla fastighetsägare inom verksamhetsområdet betala en anläggningssavgift. Anläggningsavgiften är en engångsavgift som du betalar när vi är klara med utbyggnaden i ditt område och en förbindelsepunkt är upprättad och godkänd vid din fastighet. Avgiften ska betalas oavsett om du kopplar in dig på det allmänna VA-ledningsnätet eller inte. Det görs ingen skillnad mellan hus för åretruntboende, fritidshus, avstyckade fastigheter, tomträtter eller arrendetomter. 

Hur mycket kommer det att kosta?

Anläggningsavgiften baseras på VA-taxan som gäller det år som anläggningen färdigställs. I anläggningsavgiften ingår både avlopp- och dricksvatten. Du kommer få information när arbetet är klart och det är dags att betala. Här finns gällande VA-taxa

Måste jag betala anläggningsavgiften?

Ja, anläggningsavgiften ska betalas oavsett om du kopplar in dig på det allmänna VA-ledningsnätet eller inte. 

Vad blir mitt ansvar som ansluten fastighetsägare?

Det är Tekniska verken som äger och ansvarar för själva vattenmätaren. Mätarplatsen med kopplingar, ventiler, väggkonsol och alla rör ända ut till förbindelsepunkten i gatan ansvarar du som fastighetsägare för.

När du är ansluten betalar du för din förbrukning

När din fastighet är ansluten till ledningsnätet betalar du en avgift för det vatten du förbrukar. VA-avgiften består av en fast och en rörlig del och sker enligt gällande VA-taxa.Förbrukningen mäts genom en vattenmätare som monteras upp på din mätarsplats. 

Att vara ansluten till det allmänna VA-nätet

När du blir ansluten kommer du som är fastighetsägare eller arrendehavare i ett verksamhetsområde försörjas med kommunalt VA genom ledningsnät, vattenverk och reningsverk som ägs och sköts av Tekniska verken. Därför kommer din enskilda VA-anläggning inte att behövas längre.

Några av fördelarna med kommunalt VA:

  • Tekniska verken sköter drift och underhåll av ledningsnätet fram till din förbindelsepunkt.
  • Dricksvattnet håller hög kvalitet. Vi tar regelbundna prover och analyserar vattnet så att det uppfyller alla krav från Livsmedelsverket.
  • Minskad miljöpåverkan, till exempel renare badvatten i närområdet, jämfört med enskilt avlopp.
  • Långsiktig investering. 
  • En allmän VA-anläggning höjer oftast värdet på fastigheten.
Hjälpte denna information dig? Nej