Utbyggnad av VA-nätet i Sätra fritidsby

Under sommaren 2022 tog kommunfullmäktige beslut om att utöka verksamhetsområdet för allmänt VA i Sätra fritidsby. Här kan du läsa om när utbyggnaden beräknas ske och vad det kommer att innebära för dig som fastighetsägare i området.

Sätra fritidsby identifierades 2017 som en bebyggelsegrupp där kommunen bedömds ha ett ansvar för utbyggnad av allmänt VA. Beslut om utökning av verksamhetsområdet fattades av kommunfullmäktige under sommaren 2022. Tekniska verken i Linköping AB gavs då i uppdrag att inleda utbyggnadsprojekt. Byggstart sker under vintern 2024/2025.

När din förbindelsepunkt är utbyggd får du betala en anläggningsavgift och därefter betalar du löpande för den mängd vatten som används. Du kommer att få mer information när det är dags att bestämma placering av din förbindelsepunkt och pumpstation.

Kommunens bedömning i Sätra fritidsby

Inför beslutet gjorde kommunen en bedömning av vilka konsekvenser som riskerar att uppstå på sikt om alla fastigheter/tomter inom en bebyggelsegrupp skulle ha lokala enskilda lösningar.

I arbetet med VA-planen för landsbygden var bedömningen att Sätraområdet ska få allmänt VA. Det finns flera hälso- och miljöskäl i bedömningen.

  • Det är ett stort antal bostadshus inom ett begränsat geografiskt område.
  • Det saknas idag samlad dricksvattenförsörjning och spillvattenhantering för hela bebyggelsegruppen.
  • Att ta dricksvatten och ha utsläpp av avloppsvatten vid varje fastighet/tomt bedöms medföra risker för dricksvattenkvaliteten och är inte långsiktigt hållbart.
  • Sätra fritidsby är ett omvandlingsområde. Med det menas att fritidshus succesivt omvandlas till fritidshus som kan nyttjas året runt och till permanenthus.

Vilka fastigheter omfattas av utbyggnaden?

Det beslutade verksamhetsområdet visas i bilden och tabellen.

Berörda fastigheter
Sätra 1:13
Sätra 1:15-16
Sätra 1:21
Sätra 1:23
Sätra 3:25-29
Sätra 4:1-43
Sätra 4:45

Kartan visar området för det verksamhetsområde som tidigare identifierades i VA-planen.

För dig som är fastighetsägare

Du kommer själv behöva ansluta dig via en pumpstation och ansvara för att gräva ner och dra fram el till stationen. Tekniska verken tillhandahåller pumpstationen och placeringen av stationen bestäms i samråd med Tekniska verken, så att gällande arbetsmiljövillkor uppfylls för det framtida drift- och underhållningsarbetet som Tekniska verken ansvarar för. Vi kommer att ta kontakt med alla fastighetsägare i god tid inför inkopplingsarbetet för avstämning kring lämplig placering.

Läs mer om vad det innebär och hur du ansluter dig till kommunalt vatten och avlopp med pumpstation →

Hur ser tidsplanen ut?

  • Sommaren 2022: Kommunfullmäktige beslutar om utökning av verksamhetsområde.
  • 2023: Markförhandlingar och slutprojektering av ledningsnätet pågår.
  • 2024: Grävarbete bedöms preliminärt att inledas under slutet av året och fortsätter under 2025.
  • 2025: Varje fastighetsägare inom verksamhetsområdet informeras om förbindelsepunkt vid tomtgräns och fakturering av anläggningsavgift. De första inkopplingarna beräknas kunna ske under andra halvåret.

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras. Vi håller information och tidsplan uppdaterad löpande vid eventuella förändringar.

Vidare läsning

Vad är ett verksamhetsområde och hur påverkar utbyggnaden mig som fastighetsägare