Anslutning till vatten och avlopp steg för steg

Det här behöver du göra och känna till i samband med att du ska ansluta till vatten och avlopp.

1. ABVA

Läs broschyren Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen (ABVA) i Linköpings kommun, ladda ner den här (pdf-fil). ABVA:n reglerar våra och våra kunders rättigheter och skyldigheter gentemot varandra.

2. VA-situationsplan

Gör en vatten- och avloppssituationsplan. På planen ska alla VA-ledningar som dras utomhus och samtliga byggnader på fastigheten vid tidpunkten för anslutningen finnas inritade.

Följande ska ritas in på VA-situationsplanen:

 • Vatten- och avloppsledningar i mark och byggnad.
 • Måttsatta ritningar av fastighet, inkl placering av vattenmätare (se skiss för mätarplats under punkt 6a)
 • Stuprör samt hur regnvattnet tas om hand.
 • Dräneringsledningar.
 • Ledningar från eventuella brunnar på fastigheten

Bifoga situationsplan tillsammans med anmälningsblanketten för anslutning.

Du som ska ansluta med pumpstation, läs mer här.

3. Anmälan om anslutning

Gör din anmälan om anslutning här.

4. Anläggningsavgift

När förbindelsepunkten är upprättad så skickar vi en faktura för anläggningsavgiften som ska vara betald inom 30 dagar. Anläggningsavgiften ska vara betald innan vi kan släppa på vattnet till fastigheten.

5. Byggvatten

Du som ägare till villafastighet kan få byggvatten under byggtiden, under max sex månader, om du har skickat in anmälan om anslutning och VA-situationsplan, samt monterat en avstängningskran på din servisledning. 

6. Mätare och vatten

Vattenmätaren visar hur mycket vatten du använder i fastigheten. Om du har en digital vattenmätare med fjärravläsning skickar den information till oss om din vattenförbrukning. Om du har en äldre vattenmätare är det viktigt att du läser av och rapporterar din mätarställning så du betalar för rätt mängd vatten, eftersom din avgift är beroende av vilken mätarställning du angett. Det bästa är om du läser av och rapporterar din mätarställning minst en gång per år. Är du osäker på om du har en äldre vattenmätare? Så vet du om du behöver läsa av din vattenmätare.

6a. Att bygga mätarplatsen

Mätaren ska sättas i en mätarkonsol. Sätt den horisontellt på väggen. Det ska finnas två avstängningsventiler, en före och en efter mätaren. Det ska också finnas en backventil efter mätarkonsolen. Mätarkonsolen hämtar du gratis hos Tekniska verken, Mätteknik, Runstensgatan 1B i Linköping, grinden är öppen mellan 06-17.30.

Det är viktigt att det:

 • är fri yta 70 cm ovanför vattenmätaren
 • är fri yta 60 cm framför och under vattenmätaren
 • är ståhöjd (190 cm) där vattenmätaren är placerad
 • finns fungerade belysning i utrymmet
 • är frostfritt där vattenmätaren är placerad.

Om du bara är ansluten till Tekniska verkens spillvattennät (avloppsnät) och använder ditt eget vatten, ska vattenmätaren sitta efter fastighetens egen VA-utrustning som till exempel pump, hydrofor och filter.

6b. Mätare i mätarbrunn

Mätarbrunn ska installeras om:

 • servisledningen är längre än 100 m från förbindelsepunkten.
 • flera hushåll eller verksamheter använder samma servis, en så kallad gemensamhetsanläggning.

Mätarbrunnen ska:

 • utformas så att man kan lyfta upp hela konsolen vid mätarbyte, avstängning och avläsning.
 • ha en konsol som är försedd med fungerande avstängningsventiler.
 • ha en låsbar och lätt manövrerbar lucka, som är placerad 10 - 20 cm över markytan.
 • vara utrustad med stege av ett material som står emot rost.
 • vara tydligt markerad med skylt på fast stolpe.
 • vara tät så att inget vatten rinner in i brunnen.
 • ha återströmmningsskydd enligt SS-EN 1717.
 • vara lättåtkomlig.

Mätarbrunnen ska inte:

 • placeras inom biltrafikerat område.

Kontakta oss för installation i mätarbrunnar där mätaren är större än DN25. Mätarbrunnen tillhör
fastighetsägaren, men ska godkännas av Tekniska verken.

Om servisledningen är längre än 100 m från förbindelsepunkten, och/eller då det finns en gemensamhetsanläggning, ska en mätarbrunn installeras. 

Hjälpte denna information dig? Nej