Anslut till kommunalt avlopp med hjälp av pumpstation

Så ansluter du till kommunalt vatten med hjälp av tryckavlopp

I områden där är det inte finns möjlighet att bygga ett avloppsnät med självfallsledningar, till exempel om det är väldigt kuperad terräng eller mycket berg i området, ansluter vi fastigheterna till kommunalt avlopp med hjälp av lågtrycksavlopp. Tryckavlopp används för att pumpa avloppet från din fastighet till Tekniska verkens ledningsnät. För att det ska fungera så har alla fastigheter i tryckavloppsområdet en pumpstation på sin tomt.

Anslutningen av din fastighet kommer att genomföras i två olika moment. Först beställer du som fastighetsägare leverans av pumpstationen. Tekniska verken levererar den sedan till din fastighet. Efter det gräver du som fastighetsägare ner din pumpstation på en plats som Tekniska verken godkänt.

När du ansluter din fastighet till kommunalt vatten och avlopp så behöver du skicka in en bygganmälan. För mer information, kontakta Bygglovsenheten via kommunens Kontaktcenter på telefon 013-20 60 00.

Placering av pumpstationen på tomten

Pumpstationen tillhör fastighetens VA-installation. Den ska placeras på tomtmark som inte har någon form av servitut, ledningsrätt eller liknande, för att Tekniska verken ska kunna komma åt pumpstationen för drift, underhåll och förnyelse.

Fastighetsägaren och Tekniska verken kommer tillsammans överens om en plats som uppfyller kraven på tillgänglighet och en god arbetsmiljö.

Det här gäller:

 • Pumpstationen ska alltid vara lätt att komma åt. Den ska installeras på en plats där en pumpkärra (säckkärra) obehindrat kan ta sig fram från närmaste bilväg.
 • Om det blir stopp i pumpstationen kan pumpen behöva bytas ut. För att byta ut den behöver vi först suga ur stationen med hjälp av en sugbil. Avståndet mellan uppställningsplats för sugbilen och pumpstationen får inte vara mer än 20 meter.
 • Vi kan behöva göra reparationer och underhåll även vintertid. Därför är det viktigt att vägen fram till din fastighet, samt gångvägen mellan pumpstationen och vägen, snöröjs och sandas innan vi kommer ut.
 • Det ska vara minst 2 meters fri yta runt pumpstationen.
 • Eventuellt krön på en slänt ska vara minst 2 meter från pumpstationen.

El till pumpstationen

Du som fastighetsägare ansvarar för att det finns elförsörjning till pumpstationen och det larm som hör till. Installationen ska utföras av behörig elektriker.

Elförsörjningen ansluts till två separata säkringsgrupper, en för pumpmotor och en för larm. Om larmet skulle lösa ut så är det viktigt att du tar kontakt med Tekniska verken på telefon 013 20 80 20, så att vi kan kontrollera pumpstationen.

Instruktion för elinstallationen följer med i leveransen av pumpstationen. Har du ytterligare frågor, kontakta oss på telefon 013 20 90 43.

Leverans och installation

Pumpstationen och den utrustning som hör till beställer du på telefon 013 20 90 43. Beställningen kan du göra efter att en förbindelsepunkt för fastigheten är upprättad. Förbindelsepunkten är den punkt där dina ledningar från fastigheten kopplas ihop med Tekniska verkens ledningar, vanligtvis 0,5 meter utanför din tomtgräns. När förbindelsepunkten är upprättad så får du ett brev från oss.

Det finns även en ventil för vatten och en för avlopp i närheten av förbindelsepunkten. Dessa tillhör Tekniska verken.

Ledningen som går från din fastighet fram till förbindelsepunkten kallas servisledning. Du betalar själv för dragningen av servisledningen fram till den förbindelsepunkt du ska använda.

Pumpstationerna levereras till fastigheten av Tekniska verken. Fastighetsägaren eller ett ombud måste finnas på plats för att kvittera leveransen för att vi ska kunna lämna ifrån oss Pumpstationen.

Du som fastighetsägare installerar sedan pumpstationen enligt den instruktion som följer med i leveransen. 

När du är klar fyller du i formuläret Färdiganmälan pumpstation.

Kontrollera att alla krav är uppfyllda.

När du anmält att du är färdig kommer Tekniska verken ut och monterar pumpen och ser till att pumpstationen tas i drift. För att kunna montera och testköra pumpen behöver Tekniska verken ha tillgång till vatten- och elcentralen i fastigheten. Om du har frågor, ring oss på telefon 013 20 90 43.

Tänk på att

 • Ett område på 2 meter runtom Pumpstationen ska vara fritt för att vi ska kunna komma åt att underhålla och reparera stationen. Skador på föremål eller växtlighet som står inom denna gräns tar Tekniska verken inget ansvar för.
 • Om du kopplar en befintlig avloppsledning till pumpstationen så är det viktigt att ledningen är tät så att inget regn-, smält- eller dräneringsvatten kommer in i pumpstationen.
 • Regn- och dräneringsvatten får inte kopplas till pumpstationen.

Skötsel

Om det uppstår fel på pumpen, ring Tekniska verkens driftcentral på telefon 013 20 80 20.

 • Tekniska verken underhåller och förnyar pumpen för lågtrycksavloppet om:
 • Det finns ett gällande avtal med Tekniska verken.
 • Det finns ett fungerande larm med separat säkring inkopplat, som gör det möjligt att snabbt uppmärksamma fastighetsägaren om något är fel och behöver åtgärdas.
 • Inget föremål som kan skada pumpen har spolats ner i avloppet.
 • Fastighetsägaren har dragit fram el till styrboxen i pumpstationen med hjälp av en fackman.
 • Fastighetsägaren har skyddat pumpstationen och ledningarna från att frysa genom att isolera luckan och avloppsledningar.

Tänk på att

 • Om du stänger av elen till pumpstationen finns risk för översvämning och pumpen kan skadas. Du som fastighetsägare står för kostnaderna för dessa skador.
 • Om pumpen skadats av föremål som inte hör hemma i avloppet, till exempel kemikalier, bindor, kondomer eller annat skräp, är det du som fastighetsägare som betalar för reparationerna. Du bekostar även reparation av pumpen om du isolerat dåligt, så att ledningar har fryst sönder på din del av servisen.
Hjälpte denna information dig? Nej