Avbrottsersättning och skadestånd

Avbrottsersättning

I ellagen finns bestämmelser som innebär att du kan ha rätt till ersättning för strömavbrott som varar längre än 12 timmar. Denna ersättning ska inte jämföras med det skadestånd som du kan ha rätt till om du lidit skador av strömavbrottet. Avbrottsersättningen fungerar istället som en ersättning för den uteblivna elöverföringen. 

För att du som elnätskund ska ha rätt till avbrottsersättning måste det aktuella strömavbrottet ha varat i minst 12 sammanhängande timmar. Avbrottet anses vara avhjälpt om elöverföringen fungerat oavbrutet i minst 2 sammanhängande timmar efter avbrottet.

Rätt till avbrottsersättning

Alla kunder som har ett avtal med ett elnätsföretag och har en anläggning ansluten till ett elnät, har rätt till avbrottsersättning. Det spelar ingen roll om du är en konsument eller näringsidkare.

Undantag för avbrottsersättning

Det finns ett antal undantag då du som elkund inte är har rätt till avbrottsersättning:

  • Avbrottet har varat mindre än 12 timmar.
  • Avbrottet har varit planerat för att göra det möjligt för oss att upprätthålla god drift- och leveranssäkerhet.
  • Avbrottet är orsakat av ett fel i elnätet som beror på omständigheter utanför Tekniska verkens kontroll och där vi skäligen inte kunde ha förväntats räkna med att det skulle kunna inträffa samt skäligen inte kunde ha undvikit eller övervunnit det.
  • Avbrott som orsakats av fel på stamnätet som drivs av det statliga affärsverket Svenska Kraftnät.
  • Elavbrott som beror på elkundens försummelse.

Ersättning

För varje avbrott längre än 12 timmar ersätts du med 12,5 procent av din beräknade årliga nätavgift, dock lägst 1000 kronor. I den beräknade årliga nätavgiften ingår både den fasta abonnemangsavgiften och den rörliga elöverföringsavgiften. Om avbrottet varar längre än 24 timmar utökas ersättningen med ytterligare 25 procent av den beräknade årliga nätavgiften för varje påbörjad 24-timmarsperiod. Även här är den minsta ersättningen 1000 kronor. Du kan maximalt få ersättning med 300 procent av din beräknade årliga nätavgift.

Om du även fått skadestånd för skador som orsakats av strömavbrottet dras avbrottsersättningen från detta belopp.

Under två förutsättningar kan avbrottsersättningen sänkas. Antingen 1) om skyldigheten att betala är oskäligt ekonomisk betungande för Tekniska verken, eller 2) om överföringen av el har behövt försenas för att inte utsätta våra montörer för betydande risker. Det är Tekniska verken som beslutar om ersättningen ska sänkas.

När får jag avbrottsersättningen?

Avbrottsersättningen dras av från din ordinarie elnätsfaktura senast sex månader efter att vi fått kännedom om strömavbrottet. Om utbetalningen inte har skett inom sex månader kommer ränta att betalas på avbrottsersättningen med referensränta plus 8 procent.

Hur gör jag för att få avbrottsersättning?

Du behöver inte anmäla att du varit utan ström för att få avbrottsersättning. Om du inte fått någon avbrottsersättning inom sex månader efter strömavbrottet ber vi dig att kontakta oss.

Skadestånd

I vissa fall kan Tekniska verken bli skadeståndsskyldigt om det i samband med ett strömavbrott skulle uppstå skador hos dig. Rätten till skadestånd regleras i ellagen och i skadeståndslagen och är inte beroende av strömavbrottets längd utan av avbrottets orsak. För att få rätt till skadestånd krävs att du kan påvisa de skador du lidit av strömavbrottet. Vi behandlar varje skadeståndsärende individuellt efter skriftlig anmälan.  I de allmänna avtalsvillkor som reglerar förhållandet mellan elkund och elnätsföretag finns också bestämmelser om skadestånd.

När har jag rätt till skadestånd?

Rätten till skadestånd gäller främst när vi som elnätsföretag på något sätt varit försumliga eller vårdslösa eller när elkvaliteten inte uppfyllt de krav som regleras i ellagen.

Om du i samband med skadan har rätt till avbrottsersättning kommer denna att avräknas från skadeståndet. Du är också skyldig att vidta skäliga åtgärder för att begränsa din skada. Några exempel på detta kan vara att:

  • Hålla kyl- och frysskåp stängda
  • Elda i öppen spis om möjligheten finns
  • Använd UPS (avbrottsfri kraftförsörjning) för viktiga dataanläggningar samt spara data med visst intervall
  • Använd CE-märkta produkter
  • Använd motorskydd på elmotorer, pumpar och liknande maskiner

Du måste göra anspråk på skadestånd inom två år från att skadan inträffade.

Kontakta ditt försäkringsbolag innan du begär skadestånd

Innan du begär skadestånd från Tekniska verken är det bra om du kontaktar ditt försäkringsbolag. De flesta skador som orsakas av elektricitet eller strömavbrott täcks av din hemförsäkring.

Anmälan om skadestånd

Skicka in en skriftlig anmälan om skadestånd till kundservice på nedanstående adress eller via e-post, kundservice@tekniskaverken.se

Bifoga kopior av kvitton och/eller andra handlingar som styrker dina krav.

Tekniska verken i Linköping AB (publ)
Kundservice
Box 1500
581 15 Linköping

Överklaga beslut om ersättning

Om du inte är nöjd med det svar som kundservice har lämnat kan du skriftligen kontakta oss på Tekniska verken så prövar vi ditt ärende. Kontakta oss via vanlig post eller via e-post info@tekniskaverken.se

Tekniska verken Linköping Nät AB
Box 1500
581 15 Linköping

Utbetalning av skadestånd

Om vi kommer fram till att rätt skadestånd föreligger kommer skadeståndet utan dröjsmål att betalas ut genom avdrag på din nästkommande faktura.

Har du frågor om skadestånd som rör elmarknaden kan du också kontakta konsumenternas energimarknadsbyrå.

Tvist

Du kan få ditt ärende prövat av Allmänna reklamationsnämnden om du inte är nöjd med vårt beslut om skadestånd. Allmänna reklamationsnämnden prövar opartiskt och kostnadsfritt tvister mellan konsumenter och näringsidkare. Läs mer på Allmänna reklamationsnämndens webbplats.

Här kan du läsa mer om vad du har för rättigheter som konsument:
Konsumenträtt

Hjälpte denna information dig? Nej