Ersättning och skadestånd efter strömavbrott

Om ditt strömavbrott varar längre än tolv sammanhängande timmar, eller om vi på något sätt orsakat strömavbrottet av oaktsamhet, kan du ha rätt till avbrottsersättning eller skadestånd.

Avbrottsersättning

I ellagen finns bestämmelser som innebär att du kan ha rätt till ersättning för strömavbrott som varar längre än tolv sammanhängande timmar. Denna ersättning ska inte jämföras med det skadestånd som du kan ha rätt till om du lidit skador av strömavbrottet. Avbrottsersättningen är en ersättning för den uteblivna elöverföringen. Du kan inte få både avbrottsersättning och skadestånd för samma avbrott. Har du även har rätt till skadestånd kommer avbrottsersättningen att räknas av från skadeståndet.

För att du ska ha rätt till avbrottsersättning måste strömavbrottet ha varat i minst tolv sammanhängande timmar. Avbrottet ses som avhjälpt om elöverföringen fungerat oavbrutet i minst två sammanhängande timmar efter avbrottet. Alla kunder som är anslutna till vårt elnät och har ett nätavtal har rätt till ersättning. 

Det finns undantag när du som kund inte har rätt till avbrottsersättning, det är när:

 • Avbrottet har varit planerat för att vi ska kunna upprätthålla god drift- och leveranssäkerhet.
 • Avbrottet är orsakat av fel i elnätet som beror på omständigheter utanför vår kontroll som vi skäligen inte kunde förväntas ha räknat med och vars följder vi heller inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.
 • Avbrottet har orsakats av fel på stamnätet som drivs av Svenska kraftnät.
 • Avbrottet beror på din försummelse.

Du behöver inte själv anmäla att du varit utan ström för att få avbrottsersättning, men om du inte fått din ersättning inom sex månader efter strömavbrottet ber vi dig att kontakta oss.

För varje avbrott längre än tolv sammanhängande timmar ersätts du med 12,5 procent av din beräknade årliga nätavgift, dock lägst 1 200 kronor. I den beräknade avgiften ingår både den fasta abonnemangsavgiften och den rörliga elöverföringsavgiften.

Varade avbrottet längre än 24 timmar?

Om avbrottet varar längre än 24 timmar utökas ersättningen med ytterligare 25 procent av den beräknade årliga nätavgiften för varje påbörjad 24-timmarsperiod. Även här är den lägsta ersättningen 1 200 kronor. Du kan maximalt få ersättning med 300 procent av din beräknade årliga nätavgift.

Ibland kan ersättningen jämkas

I vissa fall kan ersättningen avvika från ovan beskrivning:

 • Om skyldigheten att betala är oskäligt ekonomiskt betungande för oss.
 • Om överföringen av el har behövt försenas för att inte utsätta våra montörer för betydande risker.

Det är vi på Tekniska verken som beslutar om ersättningen ska jämkas.

Ersättningen sker automatiskt som ett avdrag på din ordinarie elnätsfaktura senast sex månader efter att vi fått kännedom om strömavbrottet. Om utbetalningen inte har skett inom sex månader kommer vi att betala ränta på ersättningen med referensränta plus åtta procent.

Skadestånd

I vissa fall kan vi på Tekniska verken bli skadeståndsskyldiga om det i samband med ett strömavbrott skulle uppstå skador hos dig. Rätten till skadestånd regleras i ellagen och i skadeståndslagen och är inte beroende av strömavbrottets längd utan av avbrottets orsak. För att ha rätt till skadestånd krävs det att du kan bevisa de skador du lidit av strömavbrottet.

Vi behandlar varje skadeståndsärende individuellt efter skriftlig anmälan. I de allmänna avtalsvillkoren, som reglerar förhållandet mellan kund och elnätsföretag, finns också bestämmelser om skadestånd.

Rätten till skadestånd gäller främst när vi som elnätsföretag på något sätt varit försumliga eller vårdslösa eller när elkvaliteten inte uppfyllt de krav som regleras i ellagen. Om du i samband med skadan har rätt till avbrottsersättning kommer denna att avräknas från skadeståndet.

Din skyldighet att vidta åtgärder

Du är skyldig att vidta skäliga åtgärder för att begränsa din skada. Några exempel på detta kan vara att

 • hålla kyl och frys stängda
 • elda i öppen spis om du har möjlighet
 • använda UPS (avbrottsfri kraftförsörjning) för viktiga dataanläggningar och spara data med visst intervall
 • använda CE-märkta produkter
 • använda motorskydd på elmotorer, pumpar och liknande maskiner.

Du måste göra anspråk på skadestånd inom två år från att skadan inträffade.

Innan du begär skadestånd från oss är det bra om du kontaktar ditt försäkringsbolag. De flesta skador som orsakas av elektricitet eller strömavbrott täcks av din hemförsäkring.

Skriftlig anmälan

Skicka in en skriftlig anmälan om skadestånd till vår kundservice på nedanstående adress eller via mejl till kundservice@tekniskaverken.se
Bifoga kopior av kvitton och/eller andra handlingar som styrker dina krav.

Postadress

Tekniska verken i Linköping AB (publ)
Kundservice
Box 1500
581 15 Linköping

Om vi kommer fram till att du har rätt till skadestånd kommer det utan dröjsmål att betalas ut genom ett avdrag på din nästkommande faktura.

Har du frågor om skadestånd som rör elmarknaden kan du också kontakta konsumenternas energimarknadsbyrå eller kommunal konsumentvägledare i Linköping eller Katrineholm

Om du inte är nöjd med det svar som kundservice har lämnat kan du skriftligen kontakta oss på Tekniska verken så prövar vi ditt ärende. Kontakta oss via brev eller mejl till info@tekniskaverken.se

Postadress

Tekniska verken Linköping Nät AB
Box 1500
581 15 Linköping

Tvist

Om du inte är nöjd med vårt beslut om skadestånd kan du få ditt ärende prövat av Allmänna reklamationsnämnden (ARN). De prövar opartiskt och kostnadsfritt tvister mellan konsumenter och näringsidkare.

Läs mer på Allmänna reklamationsnämndens webbplats

Här kan du läsa mer om vad du har för rättigheter som konsument: Konsumenträtt