Så ansluter du din solcellsanläggning till elnätet

Vill du producera egen el med solceller? Kontakta oss så hjälper vi dig när du ska ansluta din anläggning till elnätet.

Produktionen sker oftast i små solcellsanläggningar. Som elnätsföretag är vi positiva till egenproduktion av el och vårt mål är att underlätta för alla som vill bli småskaliga elproducenter. På så sätt kan du vara med och bidra till vår vision – att bygga världens mest resurseffektiva region.

Kontakta oss gärna tidigt i beslutsprocessen innan du bestämmer storlek på anläggning. Vi hjälper dig att göra anslut­ningen till elnätet smidigare och utan onödig tidsfördröjning. För tips och råd om olika solcellsanläggningar, kontakta leverantörer som erbjuder solceller.

Bernt svarar på frågor om anslutning och anmälan och Roger svarar på frågor om mätning och ersättningar.

Kontakta oss för mer information

Bernt Jonasson
Leveransansvarig
Nät
Roger Abrahamsson
Utvecklingsingenjör
Nät

För att vi ska kunna säkerställa god elkvalitet, hög elsäkerhet och driftsäkerhet i vårt elnät är det viktigt att produktionsutrustning som ansluts uppfyller gällande krav samt att du gör en anmälan om anslutning. Här beskriver vi områden som är bra att känna till i samband med planering och installation av produktionsutrustning. För att mätvärden för produktionen från din anläggning ska kunna registreras och levereras till önskade parter är det viktigt att du följer våra råd samt att anmälningar till oss kommer in i god tid.

Bra att veta

Priser

Aktuella priser

Blanketter - fylls i av elinstallatören

Anmälan för anslutning produktionsanläggning och blankett för anmälan elcertifikatmätning finns här.

Sammanfattning

 • Kontakta oss i ett tidigt skede
 • Tillstånd från elnätsföretaget (Tekniska verken) krävs för att få installera en produktionsanläggning. Behörig elinstallatör ska anlitas.
 • Tänk på säkerhet och krav på utrustningen
 • Produktionsanläggningens kapacitetsbehov kan kräva en högre säkringsstorlek
 •  Elmätare anpassad för att mäta både konsumtion och produktion behövs
 • Det ska finnas en elkopplare för produktionen åtkomlig på utsidan av byggnaden
 • Mätavgift tillkommer för anslutningar > 63 A
 • Möjlighet till ersättning för elcertifikat finns
 • Ersättning för nätnytta utbetalas automatiskt på ordinarie elnätsfaktura
 • Försäljning av inmatad el kräver aktiv handling av dig som producent, det vill säga kontakt med elhandlare och momsregistrering till Skatteverket om den momspliktiga försäljningen överstiger 30 000 kronor exklusive moms under ett beskattningsår
 • Möjlighet till skattereduktion finns

Tillstånd och installation

 • Vi på Tekniska verken ska ge vårt medgivande till att installera en produktionskälla.
 • Elinstallatören är den som sköter kontak­ten med oss och hanterar den för- och färdiganmälan samt blankett ”Anmälan anslutning produktion – lågspänning” vi behöver för att godkänna anslutningen.
 • Föranmälan ska tillsammans med blankett ”Anmälan anslutning produktion – lågspänning” skickas in till oss innan installatören får påbörja sitt installationsarbete. Vi bekräftar att anmälan är godkänd genom att ge installatören ett installationsmedgivande.
 • Färdiganmälan ska skickas in när anläggningen är klar att tas i drift.
  Obs! Din elinstallatör måste färdiganmäla installationen till oss senast fem arbetsdagar innan drifttagningsdatum för att byte av elmätare ska kunna göras i önskad tid.

Säkerhet och krav på utrustning

 • Kontrollera med leverantören av produktionsutrustningen att den utrustning de säljer uppfyller gällande krav samt har rätt skyddsutrustning för att få anslutas till elnätet.
 • Installation av produk­tionsutrustning ska göras som en fast installation och utföras av behörig elinstallatör. Det är enligt lag inte är tillåtet att ansluta en elproduktions­anläggning med en vanlig stickpropp då det kan få stora konsekvenser för elsäkerheten.

Ändring av säkringsstorlek/utökning av anslutning

Produktionskällans kapacitetsbehov kan kräva en högre säkringsstorlek än vad anläggningen har. Ta hjälp av en behörig elinstallatör som gör en teknisk bedömning kring storleken, ändrar säkringsstorlek samt skickar in föranmälan till oss. I de fall det krävs en ombyggnad av anslutningen (servisledningen) tar vi fram en offert på kostnaden. Elinstallatören tar i sin tur fram en kostnad för att ändra i elanläggningen. Du ansvarar själv för schaktarbete på tomtmark.

Mätning

Vi på Tekniska verken ansvarar för nätanslutningen fram till elmätaren. För att vi ska kunna mäta både konsumtion och produktion på ett korrekt sätt behövs rätt elmätare. Om din elmätare inte är anpassad för detta byter vi elmätare. Mätarbytet är kostnadsfritt om bytet gäller den ordinarie elmätaren för elkonsumtion.

Särskild avgift för mätning

Vanligtvis ingår mätning och rapportering av producerad el för anslutningar 16-63 A i ordinarie nätavgift. Avgift för mätning kan tillkomma om inmatningen av el i kilowattimmar under kalenderåret är större än användningen (mottagen el). För anslutningar > 63 A tillkommer en årlig avgift. För aktuella priser, se prislista.

Elcertifikatmätning

Du som producerar egen el via sol, vind eller vatten, har möjlighet att få ersättning genom så kallade elcertifikat. Varje megawattimme (1000 kilowattimmar (kWh)) förnybar el som du producerar ger ett elcertifikat, som du sedan kan sälja till ett elhandelsbolag. För att kunna sälja elcertifikat krävs en godkänd anläggning för produktion av förnybar el och att du rapporterar din elproduktion till Energimyndigheten.

 Ersättning på två olika sätt

 Ersättning för elcertifikat kan du få på två olika sätt - enbart för den elen du säljer till en elhandlare eller för hela produktionen, alltså även för den el du använder själv.

1) Väljer du elcertifikat för den el du säljer till elhandlaren krävs ingen separat mätning utan endast en anmälan till Energimyndigheten som sedan meddelar oss att anläggningen är godkänd. Efter godkännande skickar vi mätvärden till elcertifikatssystemet utan särskild kostnad för dig. Du behöver ha ett avtal med en elhandlare som köper elcertifikaten.

2) Vill du ha elcertifikat för hela produktionen krävs särskild mätare. Denna mätning kan utföras av oss eller annat företag. För mätning och rapportering av värden tillkommer en årsavgift och ibland även en installationskostnad. I allmänhet krävs en installerad solcellseffekt på 15-20 kW för att få lönsamhet.

Tekniska verken utför elcertifikatsmätning

 Vill du att vi utför mätning och rapportering för elcertifikat gör vi gärna det. För detta tar vi en årlig avgift, se prislista här.  Din elinstallatör förbereder en godkänd mätplats och anmäler till oss. Obs, separat blankett ”Anmälan elcertifikatsmätning” ska bifogas anmälan från elinstallatören.

 • Vi tillhandahåller och installerar en godkänd mätare, samlar in mätvärden och rapporterar dessa till Energimyndigheten så fort vi fått besked från Energimyndigheten att din anläggning är godkänd. 
 • Du ansöker om godkännande av anläggning för tilldelning av elcertifikat och skapar ett certifikatkonto hos Energimyndigheten här. Tänk på att du även behöver teckna ett avtal med en elhandlare om köp av elcertifikaten.  Anläggningsinformation får du av oss.
 • Du bevakar själv att kompletta mätserier finns i Energimyndighetens system CESAR genom inloggning till ditt certifikatkonto. Saknas mätvärden, kontakta matteknik.service@tekniskaverken.se för att få mätvärden omskickade.

Ersättning för producerad el

Produktionsersättning (nätnytta)

Vi ersätter dig för den nytta som din produktion skapar i elnätet. Nätnytta inne­bär att vi får minskade kostnader för överföring av el i vårt nät tack vare din elproduktion. Ersättningen betalas ut månadsvis och redovisas på ordinarie elnätsfaktura.

Att producera sin egen el innebär flera intäktskällor:

Totalt 1 kr/kWh Totalt 0,5 kr/kWh Totalt 0,6 kr/kWh
Minskat inköp Försäljning Övrigt
Rörlig nätavgift Nätnytta Skattereduktion*
Elpris Elpris  
Energiskatt Elcertifikat  
Elcertifikat    
Moms    

*Skattereduktion förutsätter max 100 A anslutning, maxbelopp 18 000 kr/år.

Värdet av minskat inköp och försäljning varierar i takt med prisändringar

Försäljning av inmatad el

Den el som matas in i elnätet måste, oavsett om den ska säljas eller inte, registreras hos ett elhandelsföretag. Du kan fritt välja vilket elhandelsföretag som elen ska säljas till och de sköter sedan all kontakt med elnätsföretaget, dvs oss på Tekniska verken.

Har du ett nätabonnemang i intervallet 16-100 A gäller så kallad mottagningsplikt. Det innebär att om du inte gör något aktivt val av elhandlare för din produktion tilldelar vi per automatik den elhandlare du har för konsumtion.

Om du däremot har ett nätabonnemang större än 100 A måste du göra ett aktivt val, annars riskerar du att den inmatning som sker till elnätet inte kommer att registreras av någon elhandlare och därmed kan du gå miste om ersättning för din produktion. Elhandelsföretagets anmälan måste vara oss tillhanda senast 14 dagar före avtalets startdatum.

Du ansvarar själv för att teckna avtal om försäljningen av den producerade elen med elhandelsföretaget. Om den momspliktiga försäljningen överstiger 30 000 kroner exklusive moms under ett beskattningsår krävs momsregistrering hos Skatteverket. Information om hur detta går till finns på skatteverket.se.

Möjlighet till skattereduktion

Förutsättningar för att få skattereduktion

En person som minst fyllt 18 år vid årets slut eller en juridisk person kan efter begäran i inkomstdeklarationen ha rätt till skattereduktion. Det ska vara samma kund på både produktions- som konsumtionsabonnemanget och det gäller den anläggning eller ägare som uppfyller alla punkter nedan:

 • framställer förnybar el
 • har en säkring om högst 100 A i anslutningspunkten
 • i en och samma anslutningspunkt matar in förnybar el och tar ut el
 • har anmält produktion av förnybar el till nätägaren

Underlag till Skatteverket och värde av skattereduktion

De kilowattimmar (kWh) el som matats in i anslutningspunkten under kalenderåret utgör underlag för skattereduktion. Dock högst så många kilowattimmar el som tagits ut i anslutningspunkten under året. Underlaget får totalt inte överstiga 30 000 kWh per person eller per anslutningspunkt.

Värdet av skattereduktionen uppgår till antalet kilowattimmar enligt underlaget x 60 öre, vilket innebär en skattereduktion på max 18 000 kr per år.

Avstämning sker årsvis och vi som elnätsföretag ansvarar för att meddela nödvändiga uppgifter till Skatteverket. På självdeklarationsblanketten kommer sedan ett förtryckt underlag för skattereduktionen att finnas. Mer information om skattereduktion finns på skatteverket.se 

Hjälpte denna information dig? Nej