Vårt vattenlaboratorium

På vårt laboratorium gör vi analyser på vatten- och slamprover från anläggningar och ledningsnät. Laboratoriet tar också olika typer av processprover från biogas- och förbränningsanläggningar.

Ackrediterat laboratorium

Laboratoriet är officiellt godkänt, så kallat ackrediterat, av SWEDAC (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll). Ackrediteringen (ISO/IEC 17025) innebär att analyser utfärdas opartiskt, korrekt och grundas på internationellt erkända standarder. I och med denna kvalitetssäkring kan resultaten rapporteras gentemot myndigheter enligt de kontrollprogram som gäller.

Laboratoriet är även ackrediterat för provtagning, vilket ger ytterligare kvalitetssäkring i mätvärden. Ackrediteringen omfattar 50 metoder varav 20 är metoder för metallanalyser. Vi hanterar i snitt 11 000-12 000 prover per år och på dessa prover görs cirka 45 000 analyser.

Tätt samarbete och snabba svar

Det täta samarbetet mellan laboratoriet, processgrupp och produktion är värdefull. Laboratoriepersonalen är väl medveten om provernas ursprung och kan med den kunskapen snabbt utvärdera resultaten och ge respons till de som beställt analysen.

När anläggningar tas i drift finns laboratorieåpersonal med i uppstarten. Ett exempel är analyser av rökgaskondensat från driftsättningen av ny förbränningsanläggning för att säkerställa reningen av kondensatet. Vid sådana uppdrag krävs snabba analyssvar och det är en av våra starka sidor.

Ungefär en tredjedel av de analyser som utförs är på slamprover som framför allt kommer från biogasproduktionen och processutvecklingen av biogas. Där utför vi till exempel analyser av VFA, metan, kväve, fosfor och metaller.

Hjälpte denna information dig? Nej