Vattenverk

Linköpings dricksvatten produceras vid två vattenverk, Berggården och Råberga. Vattnet tas från Motala Ström respektive Stångån och renas i flera steg innan det pumpas ut på ledningsnätet och hem till dig.

Varje dygn producerar vi ca 40 000 kubikmeter friskt och gott dricksvatten till Linköpings invånare. Det är nästan lika mycket vatten som ryms i 80 st 25-metersbassänger. Linköpings dricksvatten är mjukt, 3 dH vilket gör att du kan dosera sparsamt med tvätt- och diskmedel.

Reningsprocessen

  • Först silas vattnet rent från större föremål som löv och sjögräs
  • Vattnet passerar ett så kallat snabbfilter, ett metertjockt filter av sand, där resterna av partiklarna fastnar.
  • Sista reningssteget är långsamfiltret. Ett sandfilter där vattnet renas i cirka åtta timmar. Här renas också vattnet biologiskt av mikroorganismer som livnär sig på ämnen som annars skulle ge vattnet lukt och smak.
  • Därefter behandlas vattnet med UV-ljus som är ett effektivt desinfektionsmedel mot exempelvis parasiter, så som cryptosporidium.
  • Till sist justeras pH-värdet till 8.0 - 8.5. Justeringen görs med lut respektive kalk. Vattnet desinficeras med klor för att säkerställa högsta kvalitet fram till kranen

Berggårdens vattenverk

Det mesta av Linköpings dricksvatten produceras på Berggårdens vattenverk mellan Ryd och Skäggetorp.

Verket invigdes 1968 och var en anläggning helt i tiden med en modern arkitektur och automatiserad process.

Vattenverket har under åren byggts om och senast 2014 nyinvigdes Berggården efter renovering där man bland annat kompletterat reningen med nya mikrosilar, snabbfilter, UV-rening och reservkraft vid eventuella strömavbrott.

Fördjupning om Berggårdens vattenverk (pdf)

Råberga vattenverk

Råberga vattenverk ligger vid Stångån strax söder om Braskens bro. Verket byggdes redan 1917, vilket betyder att Råberga har försett Linköping med dricksvatten i 100 år. Råberga har under åren byggts om och förbättrats, men många av teknikerna som används idag är i grunden desamma som när det byggdes.

Vattenverket har genomgått en omfattande renovering med flera förbättringar som följd.  

Fördjupning om Råberga vattenverk (pdf)

Linköpings vattenförsörjning är säkrad för framtiden, tack vare våra två vattentäkter (Motala ström och Stångån) och våra två vattenverk (Berggården och Råberga). Båda har hög kapacitet och säker rening, och kan var för sig försörja linköpingsborna med friskt och gott dricksvatten.

Hjälpte denna information dig? Nej