Remissvar

Här publicerar vi remissvar där Tekniska verken tar ställning i frågor som berör vår verksamhet.

Moderna tillståndsprocesser för elnät

Elnätsverksamhet är ett så kallat naturligt monopol vilket innebär att det är mest samhällsekonomiskt effektivt om endast en aktör bedriver verksamhet i ett visst geografiskt område. Elnätsföretagen erhåller då en koncession (tillstånd) från Nätmyndigheten att bedriva elnätsverksamhet. 2018 initierade regeringen en utredning kring villkoren för elnätskoncession. I Tekniska verkens remissvar lyfter vi bland annat vikten av tillräckliga säkerhetskrav för icke-koncessionspliktiga elnät och att det är viktigt att fortsatt tillåta särredovisning för olika koncessionsområden inom samma koncern. 

Moderna tillståndsprocesser för elnät (pdf)

Byggnaders energiprestanda

Boverkets byggregler för framtidens nära-nollenergihus har stor påverkan på valet av uppvärmningsform. Tekniska verken tycker det är viktigt att byggreglerna är teknikneutrala och styr mot klimateffektiva byggnader oavsett valet av uppvärmningsform. Här hittar du Tekniska verkens remissvar på Finansdepartementets PM om Byggnaders energiprestanda och Boverkets förslag till ändrade byggregler.

Remissyttrande avseende PM Byggnaders energiprestanda - förslag på förändringar i plan - och byggförordningen (pdf)

Remissyttrande förslag till ändring av Boverkets byggregler (2011:6) - föreskrifter och allmänna råd, BFS 2020:xx, dne: 6664/2017 (pdf)  


Tidigare publicerade remissvar

Energi- och klimatstrategi för Östergötland, år 2019 till 2023 (pdf)

Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2019 (pdf)

Energimarknadsinspektionens föreskrifter om vad som avses med kvalitet i närverksamheten och vad som avses med ett effektivt utnyttjande av elnätet vid fastställande av intäktstram (pdf)

Höjd energiskatt och koldioxidskatt på bränslen vid viss användning samt höjd skatt på kemikaliser i viss elektronik (pdf)

Ny övergångsbestämmelse till ellagen när det gäller intäktsram för nätverksamhet (pdf)

Kontakta oss för mer information

Per Everhill
Public Affairs
Marknad
Johan Böök
Public Affairs
Marknad
Hjälpte denna information dig? Nej