Remissvar

Här publicerar vi remissvar där Tekniska verken tar ställning i frågor som berör vår verksamhet.

Publicerade remissvar under 2020

Regionalt trafikförsörjningsprogram -> 2030

I svaret finns synpunkter på Region Östergötlands strategiska dokument Regionalt trafikförsörjningsprogram för Östergötland ->2030. Tekniska verken håller med om att kollektivtrafiken är av stor betydelse för den regionala utvecklingen. Det är därför positivt att regonen genom dokumentet presenterar ett strategiskt och långsiktigt program för den framtida utvecklingen.

Remissvar angående Regionalt trafikförsörjningsprogram ->2030 (pdf)

Vägen till en klimatpositiv framtid

Tekniska verken står bakom och hänvisar till remissvaret från vår branschorganisation Energiföretagen Sverige, men vill understryka ett antal punkter. Bland annat att Tekniska verken är positiva till Bio-CCS och anser att det är en viktig metod att tillämpa för att åstadkomma negativa utsläpp av koldioxid.

Remissyttrande avseende Vägen till en klimatpositiv framtid (pdf)

Hållbar slamhantering

Tekniska verken anser att utredarna har presenterat ett väl genomarbetat betänkande med hög vetenskaplig standard och med ett fokus på långsiktig hållbarhet. Tekniska verken står bakom och hänvisar till remissvaret från vår branschorganisation Svenskt Vatten, men vill understryka ett antal punkter som går att läsa i dokumentet.

Remissyttrande avseende Hållbar slamhantering (pdf)

Avskaffad skattebefrielse för vissa biobränslen för uppvärmning samt ändrade förutsättningar för skattebefrielse för biogas och biogasol

Tekniska verken står bakom och hänvisar till remissvaret från vår branschorganisation Energiföretagen Sverige. I remissyttrandet vill vi bland annat understryka att avskaffande av skattebefrielsen för biooljor riskerar att försena eller till och med hindra ersättandet av fossila bränslen i svenska fjärrvärmenät. Tekniska verkens slutsats är att de ekonomiska och miljömässiga konsekvenserna kommer bli betydligt större än vad promemorian beskriver.

Remissyttrande avseende promemorian Avskaffad skattebefrielse för vissa biobränslen för uppvärmning samt ändrade förutsättningar för skattebefrielse för biogas och biogasol (pdf)

Mer biogas! För ett hållbart Sverige

Tekniska verken står bakom och hänvisar till remissvaret från vår branschorganisation Energigas Sverige, men vill understryka ett antal punkter som finns att läsa i dokumentet. 

Remisssvar angående "Mer Biogas! För ett hållbart Sverige". (pdf)

En utvecklad vattenförvaltning – betänkande av vattenförvaltningsutredningen

Tekniska verkens uppfattning är att utredningen har gjort ett bra och gediget arbete och förslagen är välmotiverade utifrån den grundliga problembeskrivning som utredningen presenterar. Mot bakgrund av det anser Tekniska verken att det är angeläget att förslagen genomförs.

Remissyttrande avseende "En utvecklad vattenförvaltning" (pdf)

Remissyttrande avseende förslag om att elcertifikatssystemet bör avslutas år 2035

Infrastrukturdepartementet föreslår i en promemoria att elcertifikatssystemet avslutas 2035 och att ett stoppdatum för godkännande av anläggningar inom systemet sätts till den 31 december 2021. Detta under förutsättning att målet på 18 nya terawattimmar förnybar elproduktion till 2030 inom den gemensamma elcertifikatsmarknaden med Norge kommer att nås.

Tekniska verken i Linköping tillstyrker förslaget med hänvisning till att elcertifikatens värde på så sätt kommer att närma sig de kalkylförutsättningar som företagen utgått ifrån, när de under de senaste åren tagit investeringsbeslut i syfte att fasa ut fossila bränslen. 

Promemorian Elcertifikat stoppregel och kontrollstation 2019 (pdf)

Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om energimätning i byggnader

Tekniska verken avstyrker förslagen då individuell värmemätning i lägenheter flyttar incitamenten för energieffektivsering från en aktör (fastighetsägare), som har rådighet över energieffektiviseringsåtgärder till en aktör (lägenhetsinnehavare) som inte har det. I princip kan denne endast agera genom att sänka sin innetemperatur, under förutsättning att de har tillgång till termostat/ventiler, vilket inte alltid är fallet.

Därför anser Tekniska verken att föreskrifterna bör utformas så att så många fastigheter som möjligt undantas från kravet på IMD.

Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om energimätning i byggnader (pdf)


 

Tidigare publicerade remissvar (2019)

Genomförande av direktivet om inrättande av en kodex för elektronisk kommunikation (pdf)

Genomförande av reviderade EU-direktiv på avfallsområdet (pdf)

Moderna tillståndsprocesser för elnät (pdf)

Remissyttrande avseende PM Byggnaders energiprestanda - förslag på förändringar i plan - och byggförordningen (pdf)

Remissyttrande förslag till ändring av Boverkets byggregler (2011:6) - föreskrifter och allmänna råd, BFS 2020:xx, dne: 6664/2017 (pdf)  

Energi- och klimatstrategi för Östergötland, år 2019 till 2023 (pdf)

Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2019 (pdf)

Energimarknadsinspektionens föreskrifter om vad som avses med kvalitet i närverksamheten och vad som avses med ett effektivt utnyttjande av elnätet vid fastställande av intäktstram (pdf)

Höjd energiskatt och koldioxidskatt på bränslen vid viss användning samt höjd skatt på kemikaliser i viss elektronik (pdf)

Ny övergångsbestämmelse till ellagen när det gäller intäktsram för nätverksamhet (pdf)

Kontakta oss för mer information

Per Everhill
Public Affairs
Tekniska verken i Linköping AB
Johan Böök
Public Affairs
Tekniska verken i Linköping AB
Hjälpte denna information dig? Nej