Ygemans Elnätsdialog - ett första steg mot ett Saltsjöbadsavtal för svensk elnätsutveckling?

Klas Gustafsson, vice vd Tekniska verken i Linköping AB 28 okt 2020

I veckan genomfördes det första mötet i energiminister Anders Ygemans initiativ Elnätsdialogen. Initiativet syftar till att skapa förutsättningar för en elnätreglering som håller över tid, skapar förutsättningar för investeringar samt involverar kunderna i själva nätregleringen. Dialogen har också som syfte att nå en samsyn med aktörerna i branschen för att undvika framtida rättsprocesser.

Energiministerns initiativ är mycket välkommet i ljuset av hur elnätsfrågan de senaste årens i princip hamnat högst upp på den energipolitiska agendan. En intäktsreglering som ger branschen långsiktigt hållbara förutsättningar för att utveckla elnäten är absolut nödvändig. Det är emellertid viktigt att inte begränsa diskussionen enbart till prisregleringen. Den akuta kapacitetsbristen på flera håll i Sverige visar tydligt på elnätens avgörande roll för samhällsutvecklingen. Ett väl utbyggt och fungerande elnät är en förutsättning för transportsektorns elektrifiering, utbyggnaden av förnybar elproduktion och energiomställningen i industrin. För att de svenska elnäten ska kunna möta samhällets utökade behov, behövs reformer på flera områden:   

  • Regleringen behöver bli mer teknikneutral. Investeringar i ny teknik som energilager, efterfrågeflexibilitet och planerbar elproduktion måste kunna konkurrera på samma villkor som traditionella kablar och stationer. Samhällsekonomisk effektivitet måste vara ledstjärnan för elnätsutvecklingen.
  • Incitamenten för en utvecklad kunddialog måste förstärkas. Dagens reglering kräver att företagen årligen minskar dessa kostnader.  Satsningar på information, appar och effektiva processer för anslutning måste värderas minst lika högt som nya och grövre kablar.
  • Elnätsföretagen behöver en långsiktigt rimlig marknadsmässig avkastning för att säkerställa tillgång på externt kapital.

Krävs en gemensam syn

På ett övergripande plan behöver vi utveckla en gemensam syn på elnätens roll i framtidens energisystem. Handlar det enbart om att som neutral marknadsfacilitator tillhandahålla kablar eller kommer elnätsföretagen vara spindeln i nätet som med bästa tillgängliga teknik och affärsmodeller säkerställer nationell, regional och lokal effektbalans? Jag tror det senare.

Tyvärr har den svenska elnätsregleringen kantats av infekterade konflikter de senaste 20 åren. Olika regleringsmodeller har avlöst varandra med några få års mellanrum vilket skapat stor osäkerhet för elnätsföretagen. Branschens strategi att ständigt ifrågasätta regleringen i rättsliga processer har visserligen varit momentant framgångsrik så till vida att vi vunnit i domstol. Samtidigt har denna process bidragit till att avsevärt försämra branschens förtroende hos kunderna, politiken och Energimarknadsinspektionen. Till slut tröttnade dåvarande energiministern Ibrahim Baylan och skärpte regleringen rejält. Med följden att de svenska elnätsföretagens avkastning på kapital idag är bland de lägsta i Europa. Vi har vunnit slagen, men förlorade till slut kriget.

Vi behöver ett Saltsjöbadsavtal

De svenska elnätens framtida utveckling kan inte lösas genom fortsatt skyttegravskrig. Det som behövs är en långsiktigt hållbar kompromiss med ett givande och tagande som kan accepteras av alla parter. Att lösa samhällsutmaningar genom dialog är en fin gammal svensk tradition. Ett typexempel är Saltsjöbadsavtalet från 1938 mellan LO och Svenskt Näringsliv som fortfarande ligger till grund för hur vi än idag hanterar konflikter på arbetsmarknaden.

Jag har personligen goda erfarenheter från arbetet med regelverket för den svenska vattenkraftens miljöanpassning som genomfördes i nära samverkan med intressenter som historiskt stått väldigt långt ifrån varandra. Tekniska verken var också en av initiativtagarna till fjärrvärmebranschens prisdialog där vi tillsammans med våra kunder framgångsrikt utvecklade rutiner och samarbetsformer för att öka förståelsen mellan leverantör och kund. Nu behöver vi ett ”Saltsjöbadsavtal” som säkerställer det svenska elnätens utveckling på lång sikt. Med rätt inställning hos parterna har Energiministerns initiativ goda förutsättningar att utvecklas i just denna riktning.