Behåll vindkraftsvetot och gör det rättssäkert

Klas Gustafsson 6 apr 2021

I höstas tillsatte regeringen en utredning för att öka förutsägbarheten vid miljöprövning av vindkraft. Mer specifikt handlar det om att se över möjligheten att ta bort kravet i miljöbalken på kommunal tillstyrkan av vindkraftsanläggningar, det så kallade kommunala vetot.

Det kommunala vindkraftsvetot är i grunden en bra tanke. En vindkraftsetablering är utan tvekan ett ingripande i närmiljön för de boende i kommunen och något som man naturligtvis bör ha något att säga till om. Det kommunala planmonopolet, det vill säga kommunens rätt att bestämma hur mark ska användas och bebyggas inom kommunen är en grundläggande del i den svenska modellen för samhällsplanering. Att avskaffa vetot riskerar att urholka dessa principer, till exempel genom att öppna upp för andra undantag.

Det innebär emellertid inte att det kommunala vetot fungerar bra idag i sin nuvarande form. Bland annat kan kommunerna neka vindkraftsetableringar utan någon som helst formell motivering. Beslutet kan också komma när som helst under etableringsprocessen vilket skapar stor osäkerhet för såväl vindkraftaktörerna som de lokala markägarna som berörs. Ett färskt exempel på vad det kan innebära i praktiken är Tekniska verkens planerade vindkraftssatsning i Avesta

Om vår satsning på vindkraft i Avesta

Projektet startades redan sommaren 2016 då det första mötet med en markägare inom projektområdet genomfördes. Sedan följde utredningar inför en vindkraftsetablering i form av vindmätningar och fotomontage. Efter att passerat dessa utredningar tecknades arrendeavtal med lokala markägare under sommaren 2018. I december samma år hölls samråd med kommun och länsstyrelse, och senare under våren och sommaren 2019 skedde samråd med föreningar och andra berörda. Flertalet inventeringar utfördes för markbundna naturvärden, fåglar, fladdermöss och arkeologi. En formell ansökan skickades in i oktober 2020 till Länsstyrelsen i Dalarna som skickade den vidare till Avesta kommun för tillstyrkan. Efter ett omfattande projekteringsarbete och samverkan med en mängd instanser som givit sitt godkännande för projektet såg det nu äntligen ut att bli verklighet! Att området sedan tidigare var utpekat som lämpligt för vindbruk i den kommunala översiktsplaneringen bidrog naturligtvis ytterligare till vår tro på satsningen.

Den 18 januari 2021 kunde vi emellertid läsa i Avesta tidning att lokala politiker beslutat att använda sitt kommunala veto mot projektet. Då hade projektet pågått i snart fem år och kostat omkring 2,6 miljoner kronor, bland annat i form av arbetstid (1400 timmar). Politikernas beslut kom som en total överraskning för såväl Tekniska verken som de tjänstemän på kommunen och länsstyrelsen som vi haft dialog med sedan projektstart.

Detta tycker vi behöver ändras

Vindkraftsprojektet i Avesta är ett exempel på hur dagens vindkraftsveto ibland tillämpas på ett rättsosäkert sätt för de inblandade. Bland annat saknas krav på formell motivering för beslutet och möjlighet att överklaga. Det är rättssäkerheten i tillämpningen av vetot som behöver stärkas, snarare än ett avskaffande av själva vetot.

Vad som framförallt behöver ändras är följande:

  • Säkerställ en tydlig och rättssäker tillståndsprocess. Med makt följer ansvar. Vi behöver ett regelverk som förhindrar godtyckliga och impulsiva beslut.
  • Fastställ transparanta bedömningsgrunder med tydliga kriterier. Ska kommunerna nyttja sitt veto måste det kunna motiveras väl för alla inblandade.
  • Kräv tidiga besked av kommunerna. När kommunerna idag använder sitt veto sent i etableringsprocessen leder det till stora kostnader för vindkraftsföretagen till ingen nytta.

Borde ställas tydligare krav

För att dessa förbättringar ska fungera krävs att vindkraftsutbyggnaden (och egentligen energifrågor generellt) integreras tydligare i samhällsplaneringen. Bland annat borde det ställas tydligare krav på samordning mellan kommunala översiktsplaner, vindkraftsplaner och elnätsföretagens kommande nätutvecklingsplaner. 

Glädjande nog verkar utredningen ha god insikt om såväl värdet av det kommunala vetot liksom dess brister. De förändringar som utredningen verkar överväga ligger väl i linje med vad vi anser behöver göras. Med tydligare krav på det kommunalt veto kommer vi att få en mer effektiv vindkraftsutbyggnad samtidigt som konflikterna mellan dess olika intressenter kan minska. Vi ser fram emot utredningens förslag och att i framtiden få bättre förutsättningar för vår fortsatta vindkraftsexpansion.