Viktigare minska tillförsel av avfall än att beskatta enskilda återvinningsmetoder

Porträtt på Per Everhill. Foto. Per Everhill 29 nov 2017
Gärstadverket upplyst på natten. Foto.

Förespråkare för den föreslagna skatten på avfallsförbränning vill ofta lyfta fram dess förmodade positiva effekter för ökad materialåtervinning. Ökad materialåtervinning är självklart något vi måste sträva efter. Enligt avfallshierarkin är materialåtervinning generellt att föredra framför energiåtervinning. Lösningen på våra avfallsutmaningar är emellertid inte att främja eller sparka på enskilda återvinningsmetoder.

I Sverige fungerar materialåtervinning och energiåtervinning väl tillsammans i tät symbios. Vi har en mycket kompetent återvinningsindustri som klarar av att materialåtervinna mer än hälften av det sorterade avfallet den tar hand om. Restavfallet, det vill säga det avfall som inte ens våra duktiga återvinningsföretag kan göra något nyttigt av går till energiåtervinning. Faktum är att återvinningsindustrin är en av de absolut största kunderna till energiåtervinningsföretagen. Varje år går omkring 4 miljoner ton spill från återvinningsföretagen till energiåtervinning vilket är ungefär lika mycket som det samlade hushållsavfallet från svenska hushåll. Ur såväl resurs - som miljösynpunkt är det bästa möjliga lösning. Återvinningsföretagen är duktiga och utvecklas ständig som verksamhet vilket borde leda till att mindre avfall inte kan tas om hand om och måste gå till energiåtervinning.

Därför är det oerhört viktigt att vi förbättrar förutsättningarna för materialåtervinning i Sverige. Det kan vi göra genom att exempelvis införa krav på ecodesign av produkter som gör dem lättare att återvinna eller utveckla våra insamlingssystem. Det skulle göra verklig klimat- och miljönytta till skillnad från en skatt på energiåtervinning som i huvudsak skulle bli ett slag i luften i det perspektivet. Det blir naturligtvis extra tydligt för de fyra miljoner ton avfall som återvinningsindustrin efter noggrant övervägande ratat för materialåtervinning och skickar till energiåtervinning.

Återvinning är viktigt, men för att komma tillrätta med vår avfallsproblematik måste vi gå till orsaken, nämligen tillförseln av avfall. Vi behöver styrmedel som sätter press på producenter och importörer att minska mängden avfall som tillförs samhället. En skatt på tillfört avfall minus det avfall som materialåtervinns skulle skapa incitament för att använda mindre råmaterial, designa förpackningar som kan återvinnas effektivare eller att inför frivilliga pantsystem. Att generellt motarbeta enskilda återvinningsmetoder, särskilt när det ofta saknas andra alternativ, är som att skälla på den som städar efter att någon klampat in med smutsiga skor i farstun. Även med en skatt på tillförsel av avfall i kommer det tyvärr ta lång tid att minska avfallsströmmarna i samhället. Under tiden får vi ut största möjliga klimat- och miljönytta genom att låta olika återvinningsmetoder samverka istället för att motverka varandra.