Vi vill inte energiåtervinna plast!

Klas Gustafsson 31 mar 2017
Inifrån Gärstad, avfallsförbränning. Foto.

Svenska avfallseldade kraftvärmeverk kritiseras ibland för att energiåtervinna avfall som till del innehåller fossil plast. Ofta vill kritikerna av verksamheten avskaffa energiåtervinning helt och hållet i tron att avfallet istället skulle materialåtervinnas eller återanvändas i andra delar av samhället.

Vi håller med om att det bästa vore om vi inte behövde energiåtervinna plast överhuvudtaget. Helst skulle vi vilja återvinna all plast högre upp i avfallshierarkin, exempelvis genom effektiv materialåtervinning eller att vi i ett framtida fossilfritt Sverige inte genererade något plastavfall alls. Tyvärr tror vi att vissa plastfraktioner under överskådlig framtid kommer att behöva energiåtervinnas i brist på bättre alternativ. Det är nödvändigt inte minst ur klimatsynpunkt.

Om vi vill minska plaståtervinningens miljöpåverkan är lösningen inte att motarbeta energiåtervinning. Det är än så länge en nödvändig behandlingsmetod eftersom det idag saknas tekniska möjligheter att materialåtervinna alla sorters plastavfall. Istället bör vi i första hand satsa på att minska uppkomsten av plastavfall genom exempelvis utökade pantsystem, krav på ekodesign och ökad återanvändning. Nästa steg är att förbättra materialåtervinningen. En stor utmaning här är insamling och separation av plastavfall. Det plastavfall som energiåtervinns idag är uppblandat med övrigt restavfall. Det beror främst på att det saknas separata insamlingssystem för många plastprodukter. För plastförpackningar finns ett väl definierat ansvar där förpackningsindustrin tar hand insamling och återvinning, men motsvarande system saknas för exempelvis trasiga leksaker, använda plastbestick eller plastdetaljer på kläder. Sådant plastavfall blandas istället med övrigt restavfall vilket avsevärt försvårar materialåtervinning. Effektiva insamlingssystem för fler typer av produkter skulle avsevärt kunna minska mängden plast som går till energiåtervinning. Vi borde också ställa högre krav på såväl tillverkare som återförsäljare om att exempelvis utforma produkter så att de lättare kan materialåtervinnas eller att erbjuda insamling av uttjänta produkter.

Även om vi minskar mängden plastavfall och skapar effektiva insamlingssystem kommer det sannolikt dröja innan alla plast kan materialåtervinnas effektivt. Det kan handla om förpackningar som sorterats fel i hushållsavfallet, använda hygienprodukter eller svårseparerat avfall som krossat byggindustriavfall. Av det avfall som idag går till materialåtervinning blir närmare 50 procent spill. Detta restavfall går också till energiåtervinning. Alternativen är betydligt mindre klimatvänliga, exempelvis avfallsförbränning utan energiåtervinning eller att slänga det på soptippen vilket tyvärr är standardförfarandet i många delar av världen. Energiåtervinningen nyttiggör avfallet som värme och el samtidigt som vi på ett kontrollerat sätt tar hand om miljöfarliga ämnen. Genom den energi som tillförs samhället vid energiåtervinningen skapas ett cirkulärt ekonomiskt flöde som bidra till samhällets resurseffektivitet.

Vi arbetar aktivt för att minska mängden plast som energiåtervinns. Exempelvis ställer vi hårda krav på sorteringen av det avfall vi energiåtervinner och samarbetar också med olika aktörer för ökat återbruk. I ljuset av att närmare 140 miljoner ton avfall deponeras inom EU varje år kommer plast tyvärr fortsatt behöva energiåtervinnas inom överskådlig framtid även om vi mångdubblar materialåtervinningen. I takt med denna utveckling kan våra anläggningar förhållandevis enkelt övergå till andra bränslen som exempelvis restprodukter från skogsindustrin. Till dess ser vi fram emot att låta våra kraftvärmeverk göra klimatnytta genom att ta hand om en ständigt minskande mängd plastavfall som inte kan göra nytta på andra håll i samhället.