Vattenkraftens miljöfond blir en av Sveriges största finansiärer av miljönytta

Klas Gustafsson, vice vd 5 jul 2017

Svensk vattenkraft har ur ett lokalt miljöperspektiv tidvis varit föremål för en intensiv debatt inom politiken, i miljörörelsen, mellan verksamhetsutövare och andra lokala intressen. I ljuset av den allt mer påtagliga klimatutmaningen har målkonflikten mellan biologisk mångfald och klimatsmart elproduktion blivit allt tydligare.

EU:s ramdirektiv för vatten ställer ökade krav på miljöanpassning av vattenverksamheter i Europa. Samtidigt ökar vårt behov av förnybar reglerbar energiproduktion om vi ska kunna bibehålla leveranssäkerheten i ett framtida energisystem med en hög andel oreglerbar kraftproduktion (exempelvis vind- och solkraft). Vattenkraften är en förutsättning för att vi ska klara denna omställning.

För att kunna hantera denna målkonflikt presenterade generaldirektörerna för Energimyndigheten och Havs- och Vattenmyndigheten sommaren 2015 ett gemensamt förslag till en nationell vattenkraftstrategi. I strategin föreslås att ett årligt produktionsbortfall på max 1,5 TWh vattenkraftsel ska tillåtas till förmån för lokala miljöåtgärder för att klara vattendirektivets krav. Strategin befästes senare i Energikommissionens slutbetänkande från januari 2017 och kommer att ligga till grund för framtida svensk vattenkraftsförvaltning. Exakt vilka anläggningar som kommer att bli föremål för åtgärder kommer att fastställas utifrån en nationell avvägningsplan, som bland annat tar hänsyn till vattenkraftverkens betydelse för svensk effektförsörjning, möjliga miljövinster och andra lokala konsekvenser.

Vattenkraftens miljöanpassning kommer naturligtvis att kosta pengar. Det är förklaringen till att miljöärenden kopplade till vattenkraften historiskt ofta har blivit föremål för segdragna rättstvister. Kostnaderna för att uppfylla beslutade miljökrav kan till och med innebära att många verksamhetsutövare riskerar att gå i konkurs. I värsta fall skulle en sådan utveckling kunna innebära att staten får ta kostnaderna för beslutade miljöinsatser.

I syfte att skydda verksamhetsutövaren ekonomiskt vid denna typ av myndighetsbeslut lanserade vattenkraftsbranschen tidigt en idé om en fond för solidarisk finansiering av miljöåtgärder inom ramen för den nationella avvägningsplanen. Genom att dela på kostnaderna drabbas ingen enskild oproportionerligt hårt, samtidigt som efterfrågade miljöinsatser kan genomföras snabbare. I skrivande stund är verksamheten under uppstart och kommer framöver att drivas som ett aktiebolag med Sveriges 9 största vattenkraftsföretag som delägare. Tillsammans representerar dessa 97 procent av den svenska vattenkraften. Alla verksamhetsutövare inom vattenkraft kommer att kunna söka medel från fonden som betalas ut efter särskild prövning.

Vattenkraftens Miljöfond är dimensionerad för att betala ut max 10 miljarder kronor under max 20 år. Det bedöms räcka för att täcka kostnaderna för att miljöanpassa den svenska vattenkraften enligt den nationella vattenkraftstrategin. Fonden kommer därmed att bli en av de största finansiärerna av miljöinvesteringar i Sverige. Insatserna kommer att bidra till flera av våra nationella miljömål kopplade till vatten och kommer dessutom att gynna fiske, turism och annan lokal utveckling. Dessutom är fonden ett gott exempel på kreativ samverkan mellan näringsliv, staten och våra myndigheter som borde fungera som en förebild i andra samhällssektorer!  

Vill du veta  mer?