Välkommen utredning om stödtjänster

Porträtt på Per Everhill. Foto. Per Everhill 18 nov 2020
Vattenkraftverket i centrala Mjölby med vattnet i förgrunden

I veckan gav Energiminister Anders Ygeman i uppdrag till Svenska Kraftnät att redogöra för arbetet med så kallade stödtjänster, som används för att öka stabiliteten i elsystemet, samt att föreslå nya ersättningsmodeller och nödvändiga regeländringar. Initiativet är mycket välkommet i ljuset av det svenska elsystemets allt mer omfattande utmaningar.

Sedan avregleringen 1996 har den svenska elmarknadsmodellen varit av typen EnergyOnly vilket innebär att producenterna endast får betalt för producerad energi (MWh). Andra tjänster av värde för elsystemet som rotationsenergi och spänningsreglering har levererats gratis på köpet. Detta fungerade tillräckligt bra fram tills för några år sedan då det svenska elsystemet började förändras i en rad avseenden. Ett överskott på vindkraft drivet av olika subventioner har tidvis lett till så kraftiga elöverskott att elpriset blivit negativt. Avveckling av lokal kraftvärmeproduktion har blivit ett hot mot företagsetableringar samtidigt som det finns uppenbara kapacitetsbrister i elnäten på såväl nationell som regional och lokal nivå.

Det finns flera lösningar på utmaningarna

Elnätet måste byggas ut och vi måste använda el mer effektivt (till exempel genom lagring och efterfrågeflexibilitet). Det kanske viktigaste lösningen är emellertid bättre marknadsförutsättningar för planerbar elproduktion som levererar de tjänster som elsystemet så väl behöver. Det är just dessa tjänster som uppdraget till Svenska Kraftnät tar sikte på. Sverige är inte heller först med att inse behovet av denna typ av reformer. Funktioner som löser denna typ av utmaningar finns redan på plats i Storbritannien och Frankrike och i vårt närområde ligger Litauen i startgroparna för att införa en marknadsfunktion för kapacitet.

Utformning av nya styrmedel och marknadsfunktioner är alltid en utmaning

Hur påverkas marknaden? Missgynnas några aktörer? Blir konsekvenserna de önskade? Här är några principer som skulle kunna ligga till grund för arbetet:

  • Krav på fossilfrihet för de aktörer som gynnas
  • Möjligen en geografisk faktor med tanke på det svenska elsystemets olika utmaningar i olika delar av landet.
  • En marknadsbaserad lösning snarare än bidrag/rena stödsystem
  • Hög ambition avseende teknikneutralitet

Jag har höga förväntningar på den kommande utredningen som kommer få stor betydelse för framtidens svenska elproduktionsmix och leveranssäkerheten i vårt elsystem. Vi i energibranschen ser fram emot att bidra med inspel och synpunkter!