Tredjepartstillträde ingen quickfix för spillvärmen

Per Everhill 5 nov 2021

Strax över 8 procent av den svenska fjärrvärmen kommer idag från spillvärme från industrier och fastigheter. Tillvaratagande av spillvärme är ett bra exempel på resurseffektivitet och cirkulär ekonomi i det lokala samhället. Tekniska verken använder en hel del spillvärme i våra fjärrvärmenät, bland annat från BillerudKorsnäs pappersproduktion i Skärblacka utan för Norrköping och från Södra Woods sågverk i Kisa.

Fortfarande kyls emellertid en hel del potentiell spillvärme bort i Sverige av olika skäl. En del debattörer hävdar att en lösning på detta problem är att införa tvingande så kallad TPA (Third Party Access) eller tredjepartstillträde till fjärrvärmenätet, det vill säga att tvinga fjärrvärmeföretagen att ta emot spillvärme. Av flera skäl så är det en dålig idé.

TPA ger högre fjärrvärmepris

Rent ekonomiskt skulle tvingande tredjepartstillträde innebära högre fjärrvärmepriser. Varför då? Ett fjärrvärmeföretag har en viss marginalproduktionskostnad för att producera ytterligare en kWh fjärrvärme. Låt oss kalla den X. Om en industri eller fastighet kan leverera spillvärme till fjärrvärmenätet till ett pris som är lägre än X kommer fjärrvärmebolaget köpa den helt frivillig utan att någon reglering behövs. Detta då spillvärmetillförseln sänker kostnaden för att leverera önskad volym till kunden vilket i sin tur ökar fjärrvärmens konkurrenskraft gentemot alternativa uppvärmningsformer, vilket i förlängningen gynnar spillvärmeleverantören, energibolaget och fjärrvärmekunderna. Här finns inget behov av tvångsåtgärder.

Om industrins prisbud för spillvärmen istället är högre än marginalproduktionskostnaden för fjärrvärme i det aktuella nätet är det lönsammare för fjärrvärmeföretaget att producera den med egna resurser. Om vi i detta läge tänker oss ett tvingande tredjepartstillträde så kommer alltså dyrare värme i systemet än vad som var fallet utan spillvärme. För fjärrvärmeföretaget innebär det att man måste höja fjärrvärmepriset mot slutkund för att inte försämra sitt ekonomiska resultat. Det är knappast något önskvärt scenario på den svenska energimarknaden.

Tekniska utmaningar

Vidare finns tekniska och miljömässiga utmaningar med tvingande TPA. Om spillvärmens temperatur är för låg behöver den höjas genom tillförsel av elenergi, genom värmepumpar. Det försämrar dess klimatprestanda som då riskerar att bli sämre än den fjärrvärme som den ersätter. Vidare kan de tekniska kostnaderna för att ansluta spillvärme vara avsevärda om den ligger olämpligt till. Spillvärme innebär också utmaningar när det gäller leveranssäkerhet. Fjärrvärmeleverantörer måste leverera efterfrågad värme till sina kunder. Spillvärmeleveranserna beror ofta på olika industriella processer som inte behöver vara kopplade till den aktuella ortens värmebehov. Fjärrvärmeleverantören måste därför ta på sig ett ansvar för att ständigt balansera systemet vilket är kostnadsdrivande. Det är viktigt att förstå att förutsättningarna för effektiv integration av spillvärme varierar kraftigt mellan olika fjärrvärmenät. One-Size-fits-all gäller inte här vilket är ett viktigt argument mot tvingande tredjepartstillträde.

Mer spillvärme utan TPA

Men hur ska vi då få in mer spillvärme i våra fjärrvärmenät? Det är trots allt en värdefull resurs som idag går till spillo. En metod är naturligtvis ekonomiskt stöd och teknikutveckling till spillvärmeleverantörer som idag har svårt att erbjuda spillvärme till ett tillräckligt attraktivt pris. Exempelvis skulle flera projekt sannolikt ha goda chanser att få stöd genom Klimatklivet. För att vara lite självkritisk så kan också fjärrvärmebranschen bli bättre på att hitta lämpliga spillvärmeleverantörer till sina nät. En ökad transparens av behov, möjligheter till anslutning och aktuell prisbild skulle kunna bidra till att fler potentiella aktörer får upp ögonen för möjligheten att leverera spillvärme. Man skulle också kunna tänka sig att såväl industrin som fjärrvärmeföretagen blir bättre på att tillsammans tidigt identifiera spillvärmepotentialer vid nybyggnation av såväl fjärrvärmenät som industrier och fastigheter. Kan nät och leverantörer tidigt anpassa sig till varandra kan kostnaderna för leverans hållas nere till nytta för alla. För alla lösningar gäller också en hög grad av anpassning efter de specifika lokala förutsättningarna. Det är så vi får in mer spillvärme i våra fjärrvärmenät – inte genom tvångsåtgärder som tredjepartstillträde.