Tekniska verken är med och tar ett historiskt stort ansvar för miljöanpassning av den svenska vattenkraften

Klas Gustafsson 23 apr 2018

Tillsammans med sju andra vattenkraftsföretag har Tekniska verken nu skrivit under aktieägaravtalet för Vattenkraftens Miljöfond AB. Det här är ett unikt och omfattande initiativ där de åtta vattenkraftsföretagen, som representerar 95 procent av Sveriges vattenkraftproduktion, finansierar miljöanpassningar av vattenkraften på 10 miljarder kronor, som en del i hela branschens totala åtagande på 15 miljarder kronor. Åtagandet sträcker sig över en 20-årsperiod, och ur ett historiskt perspektiv är satsningen en av de största som svenskt näringsliv någonsin gjort när det gäller en miljösatsning.

Upprinnelsen till initiativet att bilda Vattenkraftens Miljöfond AB tog sin början i den nationella strategin för hållbar vattenkraft, som presenterades av Havs- och vattenmyndigheten tillsammans med Energimyndigheten sommaren 2014. I den föreslog man miljöförbättrande åtgärder på nationell nivå där 1,5 TWh av årsproduktionen tas i anspråk, samtidigt som det ska råda en balans mellan energiintresset och miljöintresset vid prövningen. Då de förväntade miljöåtgärderna är förknippade med omfattande kostnader för berörda vattenkraftsföretag, där enskilda verksamhetsutövare till och med riskerar konkurs, tog Tekniska verken tillsammans med andra vattenkraftägare initiativet att skapa en solidarisk finansiering av miljöanpassningen inom vattenkraftsbranschen.

I det arbete som följde efter presentationen av den nationella strategin för hållbar vattenkraft, bjöd Havs- och vattenmyndigheten samt Energimyndigheten in vattenkraftsföretag och miljöorganisationer till dialogmöten, den så kallade Vattenkraftsdialogen. Vattenkraftsdialogen resulterade i ett PM som de två Generaldirektörerna överlämnade till Regeringen. Principerna i Vattenkraftdialogens resultat kan beskrivas som en trebent pall, där alla benen behövs för att pallen ska vara funktionsduglig. De tre benen är: En nationell avvägning mellan energi och miljöintressen, en effektiv miljöprövning som bygger på omprövning samt en solidarisk finansiering i vattenkraftsbranschen genom en fondlösning. Sommaren 2016 presenterades Energiöverenskommelsen som fem riksdagspartier stod bakom. De delar i Energiöverenskommelsen som handlar om vattenkraften bygger på Vattenkraftdialogens förslag.

Som ett verkställande av Energiöverenskommelsen har arbetet nu lett fram till propositionen Vattenmiljö och vattenkraft. Propositionen innehåller två av pallens tre ben, nationell avvägning och effektiv prövning. Under förutsättning att Riksdagen fattar beslut i enlighet med propositionen, vilket allt talar för då den vilar mot en blocköverskridande överenskommelse mellan fem riksdagspartier, kommer den nya lagstiftningen att gälla från och med 1 januari 2019. Det tredje benet, en solidarisk finansiering, är det som branschen genom åtta företag idag formellt har tagit ansvar för att få på plats.

Vi är nu en bit på väg i vår strävan att nå moderna miljövillkor för den svenska vattenkraften, men mycket arbete återstår fortfarande innan vi fullt ut nått målet. I det arbetet ingår bland annat att Havs- och vattenmyndigheten, Energimyndigheten och Svenska Kraftnät ska ta fram en nationell prövningsplan vars syfte är att säkerställa att de miljöförbättrande åtgärderna genomförs systematiskt. Förutom att den nationella planen utgör beslutsunderlag för moderna miljövillkor, så ska den också vara vägledande för avvägningen mellan behovet av miljöförbättrande åtgärder och nationell effektiv tillgång på till vattenkraftsel. Nästa steg i det arbetet blir att säkerställa att berörda vattenmyndigheter följer den nationella planen, samt utnyttjar de möjligheter som planen ger.

Kravet på att ha moderna miljövillkor omfattar i princip alla vattenkraftverk och dammar i Sverige. Genom att man som vattenkraftsägare anmäler sig till den nationella planen kan man få vänta med att genomföra miljöförbättrande åtgärder till den tidpunkt som framgår av planen. En anmälan dit är också en förutsättning för att kunna ta del av ersättning från Vattenkraftens Miljöfond AB.

Vattenkraftens Miljöfond AB har till uppgift att administrera verksamheten, hantera inkommande förfrågningar om ersättning och sköta utbetalningar till berörda vattenkraftsägare. Som vattenkraftsägare har man möjlighet att få ersättning för 85 procent av miljöåtgärdsrelaterade kostnader. När det gäller eventuella produktionsförluster ersätter fonden merparten av kostnaderna, bortsett från en 5-procentig självrisk. Det här betyder att fonden kommer att betala ut 10 miljarder kronor under den kommande 20-årsperioden, och utöver det bidrar berörda vattenkraftsägare med ytterligare ca 5 miljarder kronor. Vattenkraftsbranschens totala åtagande för miljöförbättrande åtgärder hamnar således på hela 15 miljarder kronor.

Det arbete som på olika sätt bedrivits sedan initiativet startade, är ett bra exempel på en kreativ samverkan mellan näringslivet, staten och våra myndigheter. Som en av initiativtagarna, och som delägare i Vattenkraftens Miljöfond AB, är vi på Tekniska verken i Linköping idag både stolta och glada över att vi nu går från ord till handling för att ge svenska vattenkraften moderna miljövillkor.

Vill du veta mer?