Teknikspecifik elbusspremie allvarligt hot mot biodrivmedelsmarknaden

Klas Gustafsson 18 feb 2016

Tekniska verken är ett av Nordens största biogasföretag med mer än 20 års erfarenhet på marknaden. Samtidigt är vi engagerade i utbyggnaden av laddinfrastruktur för elfordon. När det gäller omställningen till en fossilfri fordonsflotta anser vi att detta kräver en mix av olika miljöbränslen. Konkurrensen mellan olika bränslealternativ måste ske på lika villkor. Vi följer därför med stort intresse utveckling kring lagar och regelverk på området.

I höstas lanserade regeringen ett förslag om en särskild premie för investeringar i elbussar för kollektivtrafik. Nu har förslaget gått ut på remiss. Initiativet är lovvärt i ljuset av att den svenska bussflottan idag huvudsakligen går på fossila bränslen. Det finns emellertid en risk att en felaktigt utformad premiemodell leder till minskad klimatnytta vilket är tvärtemot dess tänkta syfte.

Felaktigt utformad kan nämligen elbusspremien bidra till att avsevärt försämra konkurrenskraften hos andra fossilfria fordonsbränslen. Idag går 60 procent av bussarna i kollektivtrafiken i Östergötland på biogas. I Linköping utgörs mer än 95 procent av denna gas av biogas tillverkade genom rötning av organiskt avfall, exempelvis utsorterat matavfall från ett stort antal kommuner i Sverige och Norge. Till skillnad från elbussar är biogasdrivna bussar helt klimatneutrala och belastar inte heller vårt elsystem där fossila bränslen fortfarande ingår i produktionsmixen, särskilt vid hög efterfrågan. Dessutom kan el, till skillnad från biogas, enkelt exporteras till våra grannländer och ersätta fossil elproduktion där vilket ger direkt ökad global klimatnytta. Ur energisystemsynpunkt är biogas alltså både klimat-och resursmässigt överlägset el som fordonsbränsle. Däremot är det naturligtvis positivt att direkt ersätta fossila bränslen som bensin och diesel med el för fordonsdrift, inte minst eftersom elmotorer är betydligt energieffektivare än traditionella förbränningsmotorer.